KUNSTIRING 7-9 AASTASTELE

KUNSTIRING 7-9 AASTASTELE

Selles vanuses toimub lapse kujutamisoskustes järk-järgult üleminek intellektuaalselt visuaalsele realismile. Tekib huvi ja tahe joonistada “nii nagu päris”, seega on paras aeg alustada kujutamisoskute ja sõnavara õppimist läbi mänguliste ülesannete.

Juhendaja ülesanne on nüüd lisaks grupiprotsesside juhtimisele ja inspireerimisele pöörata järjest enam tähelepanu nii töövahendite iseseisvale ohutule kasutamise kui joonistamise- ja maalimise baasoskuste arendamisele.

Lisaks põhihooaja stuudiotundidele on selles vanuses kunstihuvilistel võimalik osaleda suvistes kunstilaagrites nii Tallinnas kui Pivarootsis.

Kunstiringi tegevus on suunatud järgmiste õpiväljunditeni jõudmisele:

Õpilane

 • osaleb sissejuhatavas vestluses: kuulab ja arutleb;
 • vaatleb kunstiteoseid nii originaalis kui repro vahendusel, arutleb küsimuste abil nähtu üle;
 • teab lähiümbruse olulisemaid kunstimuuseume ja –galeriisid;
 • väljendab loovalt ja mänguliselt oma mõtteid;
 • katsetab erinevaid visuaalseid väljendusvahendeid;
 • märkab objekte vaadeldes valguse-varju ja vormi seoseid, taotleb natuuriülesannetes visuaalset realismi;
 • märkab objektidevahelisi seoseid ja püüab neid pildipinnal kujutada (näit. kaugel väiksem ja üleval; lähedal suurem ja all);
 • kasutab erinevaid töövõtteid ja tehnikaid, oskab neid lihtsamate ainealaste terminitega kirjeldada;
 • kasutab ohutult kunstitunni töövahendeid, oskab neid hooldada ja hoiab oma töökoha korras, toimib keskkonda ja materjale säästvalt;
 • kirjeldab tunnis valminud teoseid, nende värve ja meeleolusid, arutleb kunsti ja aktuaalse õppimise üle;
 • tegutseb nii iseseisvalt kui koostöös grupiga, arvestab kaaslastega.

VAATAN LÄHEMALT

2023 – 2024 õppeaasta

Avakogunemine toimub 31. augustil kell 18:00

Korralised tunnid algavad 4. septembril 2023 ja kestavad 27. maini 2024.

Riiklikel koolivaheaegadel ja pühadel tunde Sally Stuudio Kunstikoolis üldjuhul ei toimu.

Sally Stuudio õpilased, õpetajad ja kõik majalised lähtuvad oma tegevuses ja otsustes stuudio põhiväärtustest: hoolivus, sisukus ja loovus. Samuti ülaltoodud eetikakoodeksist. Tunnid toimuvad õppekavade alusel kontaktõppes ja erandkorras e-kunstikooli vahendusel. Igapäevaselt palume veel silmas pidada alljärgnevat kodukorda:

 • kui oled haige, jää palun kojuja lepi kokku aeg, millal tulla oma tundi asendama;
 • välisuks avatakse uksekella helistamisel;
 • välisriided saab jätta 2. korruse fuajee valveta garderoobi;
 • stuudiosse sisenedes tuleb käed desinfitseerida;
 • nakkushaiguste leviku perioodil tuleb eranditult kõigilkanda stuudio ruumes kaitsemaski ja järgida stuudio töötajate juhiseid nakkusohu minimiseerimiseks;
 • stuudio ruumes on kohustuslikud vahetusjalatsid, porised jäljed tuleb ise koheselt koristada;
 • söömine-joomine ja sõpradega jututamine toimub 1. korruse galeriis ning kasutatud sööginõud tuleb ise puhtaks pesta;
 • tundidesse tuleb jõuda 10 minutit enneõppetöö algust ning võimaliku hilinemise / puudumise korral sellest kooli teavitada telefonil 641 8518, et tagada sujuv õppetöö korraldus;
 • tunni ajaks tuleb mobiiltelefon lülitada vaiksele rezhiimile;
 • kaasõpilasi ja nende töid tohib tunnis pildistada ning sotsiaalvõrgustikes jagada ainult sõbralikult, hoolivalt japildistatu nõusolekul;
 • töö alustamisel tuleb alati esmalt kirjutada alusmaterjalile enda nimi, grupi tunnus, töö teema ja kuupäev;
 • kasutatud pintslid jm töövahendid tuleb ise puhtaks pesta, desinfitseerida ja panna õigele kohaletagasi;
 • ruumist viimasena lahkudes tuleb lülitada välja valgustus jm elektriseadmed, sh. arvutid.

Sally Stuudio kunstikooli õppemaks sisaldab lepingus kokkulepitud õppetöös osalemise ja vajalikud töövahendid ning -materjalid. Õppemaksule laieneb tulumaksusoodustus, vaata soodustuse reegleid lähemalt EMTA lehel.

Õppemaksu tasumine toimub reeglina poolaasta kaupa registreerimisel saadetava makselingi kaudu. Erandkorras on võimalik tasuda õppemaksu osamaksetena, see eeldab krediitkaardi kasutamist.

2023 – 2024 õppetasud

Õppekava Kunstiaabits”, EHIS nr 123457

 • tunnid 1 x ndl-s (2 tundi korraga),
  I poolaasta 260 EUR,
  II poolaasta 325 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 67 EUR
 • tunnid 1 või 2 x ndl-s (4 tundi kokku),
  I poolaasta 360 EUR,
  II poolaasta 450 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 92 EUR
Sally figuur

Vali sobiv kunstiringi grupp või grupid

Siin saad registreerida 2023-2024 õppeaastaks

Kui soovid liituda veel käesoleval õppeaastal, kirjuta stuudio@sallystuudio.ee

NB!
Kui valid 2 aega ehk 4 akadeemilist tundi nädalas, on I poolaasta õppemaks kokku 360 EUR ja II poolaasta oma 450 EUR.
Kui soovid osaleda enam kui 2 grupi töös, võta palun ühendust kooliga stuudio@sallystuudio.ee

Vali sobiv kunstiringi grupp või grupid

Siin saad registreerida 2023-2024 õppeaastaks

Kui soovid liituda veel käesoleval õppeaastal, kirjuta stuudio@sallystuudio.ee

NB!
Kui valid 2 aega ehk 4 akadeemilist tundi nädalas, on I poolaasta õppemaks kokku 360 EUR ja II poolaasta oma 450 EUR.
Kui soovid osaleda enam kui 2 grupi töös, võta palun ühendust kooliga stuudio@sallystuudio.ee

7-9 aastaste galerii