ÕPPEKORRALDUS, KOOLITUSLEPINGU TINGIMUSED & KVALITEEDI TAGAMINE

ÕPPEKORRALDUS, KOOLITUSLEPINGU TINGIMUSED & KVALITEEDI TAGAMINE

ÜLDOSA

Sally Stuudio kunstikool koondab

 • laste ja noorte huvikooli,
 • täiskasvanute vabahariduskeskuse ja
 • õpetajate täienduskoolituse.

Samuti oleme Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse magistriõppe kunstikoolipraktika ja Tallinna Kunstihoone haridusprogrammide ametlik partner. Korraldame õppe- ja arendustööd kunsti ja kunstididaktika valdkonnas.

Põhiväärtused

Sally Stuudio kogu tegevust juhivad kolm põhiväärtust — sisukus, hoolivus ja loovus. Kogu stuudio õppekorraldus ja tegevus lähtub neist ja kehtivast seadusandlusest ning valdkondlikust heast tavast.

Õppekeel

Sally Stuudio õppekeel on eesti keel.

Õpikeskkond ja -vahendid

Sally Stuudio spetsiaalselt kunsti loomiseks sisustatud ateljeed asuvad Tallinnas ARS-i kunstilinnakus. Samuti viime vajadusel koolitusi läbi muudes sobilikes füüsilistes- ja e-õpikeskkondades. Peamised õppetööks vajalikud töövahendid ja -materjalid on stuudios kohapeal olemas ja nende kasutamise tasu sisaldub õppemaksus.

LASTE JA NOORTE HUVIKOOL

Õppekavad

Õppetöö toimub järgmiste õppekavade alusel:

 • 5-12-aastaste laste kunstiringid, EHIS reg nr 123457
 • 13+ noorte kunstikool, EHIS reg nr 116397

Õppeaasta

Õppeaastas on 35 nädalat + 1 nädal suvekursusi või -praktikat.

 1. poolaasta: 36.-51. nädal (incl), v.a. 43 nädal
 2. poolaasta: 2.-21. nädal (incl), v.a 17. nädal

Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel reeglina tunde ei toimu. Vaata täpsemalt kodulehel “Õppetöö ajakava” valitud kunstiringi või kunstikooli alamlehel.

Õpilaste vastuvõtt

Uueks õppeaastaks õpilaste vastuvõtt avatakse aprilli keskel ning toimub jooksvalt vabade õpilaskohtade olemasolul.

Kunstiringi ja kunstikooli tuleb eelnevalt registreeruda täites kodulehel vastav vorm. Registreerimisvormi kinnitamisel olete nõustunud allpool järgnevate koolituslepingu tingimustega. Peale registreerumist võtame teiega ühendust, kinnitame osalemise vaba koha olemasolul ning saadame teile õppetasu maksmiseks pangalingi. Õppekoha tagab osalustasu (esitatud kursuse tutvustuses kodulehel) tähtaegne tasumine. Vajadusel korraldatakse õpilaskandidaadiga vestlus kas koolis kohapeal või e-kohtumisena. 

Isikuandmete kogumine ja töötlemine toimub kooskõlas Sally Stuudio privaatsuspoliitikaga.

Kunstiringid

Sally Stuudio kunstiringides toimub õppetöö kolmes vanuserühmas: 5—6; 7—9 ja 10—12 aastased lapsed. Vastavalt oma lapse soovidele ja võimalustele saab valida õppetöös osalemise 1 või 2 korda nädalas. Kunstiringide arvestuslik õppeaeg ja leping kehtivus on üks aasta, soovi korral saab õppetööd jätkata sõlmides uue koolituslepingu. Kunstiringi lõpetamisel kunstikooli tunnistust ei väljastata.

Koolituslepingu tingimused, kunstiring.

Kunstikool

Sally Stuudio kunstikooli nominaalne õppeaeg ja koolituslepingu kehtivus on 4 aastat. Õpilastel on võimalus õppekava läbida nii lühema kui pikema aja jooksul, et oma kunstiõpingud paremini sobitada oma elukorralduse ja koormusega.

Õppekava üldmaht on 1010 tundi:

 • kohustuslikud ained 700 tundi (stuudiotunnid 4 h/ndl 4 aastat, sh joonistamine, maalimine, kompositsioon, värvusõpetus, minidigi + 2 kunstiloo kursust á 70 tundi)
 • kunstipraktika 100 tundi (2 suvepraktikat á 50 tundi)
 • valikained 140 tundi (2 valikkursust á 70 tundi)
 • diplomitöö 70 tundi

Kunstikooli lõpetanuks loetakse õppija, kes on läbinud õppekava  nõutud mahus ja saavutanud õpiväljundid. Kunstikooli diplomandile väljastatakse kunstikooli tunnistus ja hinneteleht. Kõik tunnistused nummerdatakse ja nende digitaalsed koopiad säilitatakse Sally Stuudio arhiivis 5 aastat.

Koolituslepingu tingimused, kunstikool.

TÄISKASVANUTE VABAHARIDUS JA ÕPETAJAKOOLITUS

Sally Stuudio viib läbi erinevaid värvusõpetuse-, kunstididaktika- ja kunstikoolitusi kunstihuvilistele, kunstitöötajatele ning üld- ja huvihariduse õpetajatele.

Koolituste korraldamisel lähtume Täiskasvanute koolituse seadusest, konkreetse koolituse õppekavast ja võimalusel Tellija soovidest.

Õppekava rühmad

0213 humanitaaria- ja kunsti õppevaldkond

0114 aineõpetaja koolitus

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 204854

Kursusele registreerimine

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda täites kodulehel vastav päringuvorm ja tasudes osalustasu. Isikuandmete kogumine ja töötlemine toimub kooskõlas Sally Stuudio privaatsuspoliitikaga.

Peale registreerumist võtame teiega ühendust ja kinnitame koolitusel osalemise vaba koha olemasolul. Õppekoha tagab osalustasu (esitatud kursuse tutvustuses kodulehel) tähtaegne tasumine. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada e-kirja teel aadressil stuudio@sallystuudio.ee ja taotleda õppemaksutagastust:

 • vähemalt 14 päeva enne koolitust on võimalik taotleda tagasi 100% tasutud õppemaksust;
 • vähemalt 7 päeva enne koolitust on võimalik taotleda tagasi 50% tasutud õppemaksust.

Muudel juhtudel (incl koolituse katkestamine) õppetasust vabastamist ei toimu. Arve mittetasumisel tekib stuudiol õigus edastada kliendi andmed ja maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa AS-ile Creditinfo Eesti.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on stuudiol õigus koolitus ära jätta. Registreerunuid teavitatakse sellest e-posti teel vähemalt kolm päeva ette ja tasutud õppemaks tagastatakse 100% .

E-kursustele registreerumine ja õppemaksu tasumine toimub vastavalt Sally Stuudio e-poe müügitingimustele .

Koolituse lõpetamine

Koolituse lõpetanuks loetakse õppija, kes on koolitusel osalenud nõutud mahus ja/või saavutanud õpiväljundid.
Õppijale väljastatakse tunnistus, kui ta saavutas õpiväljundid ja tõend, kui ta osales nõutud mahus, kuid ei tõendanud õpiväljundite saavutamist.

Kõik tunnistused nummerdatakse ja nende digitaalsed koopiad säilitatakse Sally Stuudio arhiivis 5 aastat.

KVALITEEDI TAGAMINE

Kvaliteedi tagamisel lähtume stuudio põhiväärtustest, kehtivast seadusandlusest, stuudio põhikirjast, käesolevast õppekorralduse dokumendist, stuudio õpetaja pädevusmudelist ja konkreetsetest õppekavadest ning kokkulepetest koostööpartneritega.

13.04.2024 omistati Sally Stuudiole tunnusmärk “Kvaliteetne huvikool 2024”.

Õpetajate kvaliteedi tagamine:

 • stuudio õpetajad lähtuvad oma igapäevases tegevuses stuudio põhiväärtustest, õppekavast jt ülaltoodud kokkulepetest ja dokumentidest;
 • stuudio õpetajatel on vähemalt magistrikraad ning nad on oma õpetatavas valdkonnas tegevad kas praktiku ja/või uurijana;
 • stuudio õpetajad tegelevad pideva erialase enesetäiendamisega lähtudes stuudio õpetaja pädevusmudelist ning raporteerivad “Kunstiõpetaja andmestiku” vormil, mis on jooksvate individuaalsete ja koostöiste arendustegevuste aluseks;
 • stuudio finantseerib ja vajadusel ka korraldab õpetajate täiendkoolitusi ja õppereise kunsti- ja haridussündmustele, et tagada pidev kursisolek nii didaktika viimaste suundumuste kui kaasaegse kunsti arengutega;
 • stuudio õpetajatel on võimalus osaleda regulaarses grupisupervisioonis, et saada tekkinud väljakutsetele psühholoogi kõrvalpilku ja luua ning teadvustada kogemuspõhist ühist teadmust;
 • stuudio õpetajad koguvad regulaarselt suuliselt või kirjalikult õppijatelt tagasisidet ning sellest lähtudes kujundavad õppetegevusi, algatavad õppekava- ja enesearendust;
 • stuudio õpetajate füüsilise tervise hoidmiseks ja parandamiseks tagab ja finantseerib stuudio regulaarse terviskontrolli töötervishoiuarsti poolt, kompenseerib sportimisele ja vajadusel massaažile tehtavad kulutused ning varustab õpetajad nakkusperioodil isikukaitsevahenditega (personaalsed õhupuhastid, maskid, kindad, desovahendid jne).

Õppekavade kvaliteedi tagamine:

 • stuudio õppekavad lähtuvad kehtivast seadusandlusest;
 • stuudio õppekavad on koostatud väljundipõhiselt ning arvestades õppijate kognitiivset arengut ja vajadusi;
 • õppekavasid vaadakse regulaarselt kord aastas üle ja vajadusel muudetakse nii õppijatelt saadud tagasiside kui õpetajate tähelepanekute alusel.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine:

 • stuudio koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele;
 • õppekeskkonna arendamine toimub lähtudes õppijate ja õpetajate ettepanekutest ja tagasisidest;
 • stuudio õppekeskkonna arendamiseks on asutatud sihtotstarbeline “Õpikeskkonna fond”, mille vahendeid käsutab jooksvalt kooli juhataja vastavalt võimalustele ja vajadusele.