fbpx

Eesmärk

Soovime, et noortel oleks võmalus end avastada ja kasvada turvalises, inspireerivas keskkonnas õnnelikeks, aktiivseteks ning empaatilisteks isiksusteks. Usume kunsti võimesse muuta maailma läbi isikliku mõtestatud kogemuse. Kunstikoolis õpime joonistamist, maalimist, värvusõpetust ja kompositsiooni tasakaalus installatsiooni-, tegevus- ja fotokunsti ning teiste kaasaegsemate kunstinähtustega.

Sisukus

Lähtume oma tegevuse kavandamisel ja elluviimisel mõtestatusest ja sisukusest, teadlikult väldime formalismi. Peame silmas kvaliteeti, efektiivsust ja eesmärgipärasust ning seda tegevuse kõigil tasanditel. Meile on väärtuslikud põhjendatus ja arusaadavus.

Loovus

Hindame oma tegevuses avatust ja loovust. Läheneme innovatiivselt kunsthariduse õppesisule, metoodikale ja praktikale ning aitame kaasa valdkonna kui terviku arendamisele kunsti ja hariduse lõimimise kaudu. Arendame loovust ja õpetame eelkõige kunsti kaudu ja kunstis (subjektsus ja protsess), mitte kunsti (objekt).

Hoolivus

Hoiame ja väärtustame nii sotsiaalset kui kultuurikeskkonda, seejuures eriti inimestevahelisi suhteid, sidusust ühiskonnas, vastastikust mõistmist ja sallivust (sallyvust). Suhtume uudishimulikult ja säästvalt ümbritsevasse loodus- ja tehiskeskkonda.

“HEA ÕPETAJA õpetab õpetamata õppija lähima arengu tsoonis nõudlikkuse ja vabaduse piiril aktsepteeritud partnerina.”

Sally Stuudio õpetaja

 • on sõbralik õpilaste vastu ja oma tööle pühendunud;
 • on professionaalne ning täiendab end pidevalt;
 • oskab teha valikuid ja kanda valikutega kaasnevat vastutust;
 • loob tingimused iga õpilase individuaalseks arenguks;
 • soodustab laste ja noorte omavahelist suhtlemist ning üksteiselt õppimist;
 • süstib õpilastesse esinemisjulgust ja oma mõtete formuleerimise oskust;
 • on avatud, sallyv ja empaatiavõimeline;
 • tunneb austust kõige elava ees.

Sally Stuudio õpilane

 • austab ja aktsepteerib iseennast, kaasõpilasi, juhendajaid ning kõiki teisi inimesi ja loomi;
 • tahab saada loovaks ja vastutustundlikuks inimeseks;
 • väärtustab enda ja teiste inimeste aega ning vaeva;
 • tunnetab oma vabaduse piire ehk ei tekita oma käitumisega kaasõpilastes ja juhendajates stressi ning pingeid;
 • suhtub hoolivalt nii loodus- kui tehiskeskkonda;
 • hoiab enda, kaasõpilaste ja kooli vara ning korrastab alati tunni lõpus kasutatud töövahendid ja -materjalid.

Sally Stuudio õpilased, õpetajad ja kõik majalised lähtuvad oma tegevuses ja otsustes stuudio põhiväärtustest: hoolivus, sisukus ja loovus. Samuti ülaltoodud eetikakoodeksist. Igapäevaselt palume veel silmas pidada alljärgnevat kodukorda:

 • välisuks avatakse uksekella helistamisel;
 • välisriided saab jätta 2. korruse fuajee valveta garderoobi;
 • stuudio ruumes on kohustuslikud vahetusjalatsid, porised jäljed tuleb ise koheselt koristada;
 • söömine-joomine ja sõpradega jututamine toimub 1. korruse galeriis ning kasutatud sööginõud tuleb ise puhtaks pesta;
 • tundidesse tuleb jõuda 10 minutit enneõppetöö algust ning võimaliku hilinemise / puudumise korral sellest kooli teavitada telefonil 641 8518, et tagada sujuv õppetöö korraldus;
 • tunni ajaks tuleb mobiiltelefon lülitada vaiksele rezhiimile;
 • kaasõpilasi ja nende töid tohib tunnis pildistada ning sotsiaalvõrgustikes jagada ainult sõbralikult, hoolivalt ja pildistatu nõusolekul;
 • töö alustamiseltuleb alati esmalt kirjutada alusmaterjalile enda nimi, grupi tunnus, töö teema ja kuupäev;
 • kasutatud pintslid jm töövahendid tuleb ise puhtaks pesta ja panna õigele kohale tagasi;
 • ruumist viimasena lahkudes tuleb lülitada välja valgustus jm elektriseadmed, sh. arvutid.

Kogume ja töötleme andmeid “Nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik!”

Sally Stuudio kogu tegevust (sh andmete töötlemist) juhivad kolm põhiväärtust: sisukus, hoolivus ja loovus.

 • Sisukus: lähtume oma tegevuse kavandamisel ja elluviimisel mõtestatusest ja sisukusest, teadlikult väldime formalismi. Peame silmas kvaliteeti, efektiivsust ja eesmärgipärasust ning seda tegevuse kõigil tasanditel. Meile on väärtuslikud põhjendatus ja arusaadavus.

Privaatsuspoliitika kontekstis tähendab see seda, et kogume, töötleme ja säilitame ainult neid andmeid, mida on otseselt vaja kas õppetöö korraldamiseks, lepinguliste kohustuste või seadusest tulenevate kohustuste (näiteks andmete edastamine Eesti Hariduse Infosüsteemile ja Maksu- ja tolliametile) täitmiseks kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning asjakohaste õigusaktidega.

Mis andmeid ja kellele edastame, on täpselt kirjas koolituslepingus, mille allkirjastamisega antakse mõlemapoolne nõusolek nende töötlemiseks ja säilitamiseks. Koolitusleping peab olema sõlmitud enne õppetööle asumist. Koolituslepingu mitteallkirjastamisel lapsevanema poolt ei ole meil kahjuks võimalik lubada konkreetset õpilast õppetööle.

Samuti soovime tagada, et meie veebikodu www.sallystuudio.ee oleks kasutajasõbralik ning sealne info alati värske ja kättesaadav. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga. Kasutame selleks automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

 • Hoolivus: hoiame ja väärtustame nii sotsiaalset kui kultuurikeskkonda, seejuures eriti inimestevahelisi suhteid, sidusust ühiskonnas, vastastikust mõistmist ja sallyvust. Suhtume uudishimulikult ja säästvalt ümbritsevasse loodus- ja tehiskeskkonda.

Privaatsuspoliitika kontekstis tähendab see seda, et saadame lapsevanematele ja õpilastele ainult õppetööga seotud informatsiooni ega moodusta e-postiaadressidest reklaamieesmärgilisi postiloendeid. Ammugi ei edasta me meile usaldatud andmeid kolmandatele osapooltele ilma seadusest või koolituslepingust tulenevate õiguste- ja kohustusteta. Õpilaste ja lapsevanemate kontakte jagame ainult andmesubjekti eelneval nõusolekul. Samuti tähendab see seda, et kui õpilane on puudunud järjest enam kui kahel õppepäeval, helistame ja tunneme vahepealse käekäigu vastu huvi 🙂

Konkreetsed kogutud andmed hoiame luku- ja passwordi taga, ligipääs neile on ainult õigustatud isikutel (õppesekretär, juhataja, raamatupidaja) tööülesannete täitmiseks vajalikul määral. Samuti kohaldame muid asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada meile usaldatud isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklus ja konfidentsiaalsus. Selleks, et andmed oleksid igal ajahetkel tõesed, palume lapsevanematel ja õpilastel meid alati informeerida muudatustest (uus e-posti aadress, muutunud telefoninumber vmt) 5 tööpäeva jooksul. Kui konkreetsete andmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame andmed. Sally Stuudio IT-suutlikkus täna ei võimalda andmeid andmesubjekti palvel masinloetaval kujul ülekanda.

 • Loovus: hindame oma tegevuses avatust ja loovust.

Privaatsuspoliitika kontekstis tähendab see seda, et me ei koosta siia pikka ja keerulist privaatsuspoliitikat, vaid lähtume juhtumipõhiselt seadusest ja stuudio põhiväärtustest. Seadusega on võimalik tutvuda siin.

Küsimused ja ettepanekud palume edastada otse stuudo juhatajale, kes on antud seaduse kontekstis ka vastutav töötleja:

Annely Köster, annely@sallystuudio.ee

Sally Stuudio kunstikooli täienduskoolitus on suunatud üld- ja huvihariduse õpetajate kunstididaktika alase kompetentsuse suurendamisele.

2019 – 2020 õppeaastal toimub “Värvusõpetuse didaktika” kursus üldharidus- ja kunstikooli õpetajatele. Kursus toimub Sally Stuudios järgmistel kuupäevadel:

27. veebruar, 26. märts, 30. aprill ja 11. juuni

kell 11:00 – 17:15

Kokku 35 akadeemilist tundi, sh 28 tundi kontaktõpet ja 7 tundi iseseisvat tööd. Kursuse nõuetekohasel lõpetamisel (vt. õppekava) väljastame Sally Stuudio tunnistuse.

Kursuse osalustasu on 360 EUR, mis sisaldab:

 • õppetöös osalemise,
 • “Värvusõpetuse tööraamatu”,
 • prisma,
 • kohapeal kasutamiseks kunstivahendid ja raamatukogu.

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda (edastades osaleja nime ja isikukoodi ning arve tasuja andmed) e-postiaadressil stuudio@kunstikeskus.ee. Isikuandmete kogumine ja töötlemine toimub kooskõlas Sally Stuudio privaatsuspoliitikaga (vt. ülal akordionmenüüs).

Peale registreerumist võtame teiega ühendust ja kinnitame koolitusel osalemise vaba koha olemasolul. Õppekoha tagab osalustasu tähtaegne tasumine. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada e-kirja teel aadressil stuudio@kunstikeskus.ee ja taotleda õppemaksutagastust:

 • vähemalt 14 päeva enne koolitust on võimalik taotleda tagasi 100% tasutud õppemaksust;
 • vähemalt 7 päeva enne koolitust on võimalik taotleda tagasi 50% tasutud õppemaksust.

Muudel juhtudel (incl koolituse katkestamine) õppetasust vabastamist ei toimu. Arve mittetasumisel tekib Sally Stuudiol õigus edastada kliendi andmed ja maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa AS-ile Creditinfo Eesti.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on stuudiol õigus koolitus ära jätta. Registreerunuid teavitatakse sellest e-posti teel vähemalt kolm päeva ette ja tasutud õppemaks tagastatakse 100% .

Õppetöö viiakse läbi kooskõlas stuudio põhiväärtuste, eetikakoodeksi, kodukorra, privaatsuspoliitika, õppekava, kvaliteedi tagamise korra ja kehtiva seadusandlusega.

Koolitused toimuvad Sally Stuudio ruumes Pärnu nt 154, Tallinn. Stuudio ateljeedele puudub ratastooliga ligipääs.

Erandkorras on võimalik koolitust tellida ka tellija asukohta. Hind kokkuleppel.

 

Sally Stuudio kogu tegevust (sh kvaliteedi tagamist) juhivad kolm põhiväärtust: sisukus, hoolivus ja loovus.

Sally Stuudio kunstikool koondab

 • laste ja noorte huvikooli,
 • täiskasvanute vabahariduskeskuse ja
 • õpetajate täienduskoolituse õppekavad.

Samuti oleme Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse praktika ja Tallinna Kunstihoone haridusprogrammide ametlik partner. Korraldame õppetööd kunsti ja kunstididaktika valdkonnas.

Kvaliteedi tagamisel lähtume kehtivast seadusandlusest ja  stuudio põhikirjast, eetikakoodeksist, privaatsuspoliitikast, õppekorralduse alustest, stuudio õpetaja pädevusmudelist ja konkreetsetest õppekavadest ning kokkulepetest koostööpartneritega.

Õpetajate kvaliteedi tagamine:

 • stuudio õpetajad ja koolitajad lähtuvad oma igapäevases tegevuses stuudio põhiväärtustest, eetikakoodeksist, õppekavast jt ülaltoodud kokkulepetest ja dokumentidest;
 • stuudio õpetajatel ja koolitajatel on vähemalt magistrikraad ning nad on oma õpetatavas valdkonnas tegevad kas praktiku ja/või uurijana;
 • stuudio õpetajad ja koolitajad tegelevad pideva erialase enesetäiendamisega lähtudes stuudio õpetaja pädevusmudelist ning raporteerivad “Kunstiõpetaja andmestiku” vormil, mis on jooksvate arendustegevuste aluseks;
 • vajadusel on stuudio õpetajatel ja koolitajatel võimalus osaleda grupisupervisioonis, et saada tekkinud probleemidele ja küsimustele kõrvalpilku ja jagada oma kogemusi ning tähelepanekuid;
 • stuudio õpetajad ja juhendajad koguvad regulaarselt suuliselt või kirjalikult õppijatelt tagasisidet ning sellest lähtudes kujundavad õppetegevusi, algatavad õppekava- ja enesearendust.

Õppekavade kvaliteedi tagamine:

 • stuudio õppekavad lähtuvad kehtivast seadusandlusest;
 • stuudio õppekavad on koostatud väljundipõhiselt ning arvestades õppijate vajadusi;
 • õppekavasid vaadakse regulaarselt kord aastas üle ja vajadusel muudetakse nii õppijatelt saadud tagasiside kui õpetajate – koolitajate tähelepanekute alusel.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine:

 • stuudio koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele;
 • õppekeskkonna arendamine toimub lähtudes õppijate ja õpetajate-koolitajate ettepanekutest ja tagasisidest;
 • stuudio õppekeskkonna arendamiseks on asutatud sihtotstarbeline “Õpikeskkonna fond”, mille vahendeid käsutab jooksvalt kooli juhataja vastavalt võimalustele ja vajadusele.

2019/2020 õppeaasta avakogunemine toimub 30. augustil kell 14:00

Korraline õppetöö algab Sally Stuudios 2. septembril 2019 ja kestab kuni 24. maini 2020. Kunstikooli lõpetajate hindamised ja lõputööde kaitsmised toimuvad 25.  – 28. mail 2020.

 1. poolaasta: 2. september kuni 22. detsember, v.a. vaheaeg 43. nädalal. Kunstikooli vahehindamiste nädal: novembri viimane nädal ehk 48. nädal.
 2. poolaasta: 6. jaanuar kuni 24. mai, v.a. vaheaeg 17. nädalal. Kunstikooli lõpetajatel kuni 28. mai. Kunstikooli vahehindamiste nädalad: veebruari ja mai lõpus ehk 9. ja 22. nädal.

Riiklikel pühadel tunde Sally Stuudio Kunstikoolis üldjuhul ei toimu.

Suvise kunstipraktika täpsed ajad selguvad hiljemalt novembris.

INFO õppeaastal 2019/2020 kooli lõpetajatele

 1. Lõputöö teema teatatamine: 25. november 2019
 2. Lõputöö proovikaitsmine ja esitlemine retsensendile: 18. mai 2020
 3. Kunstiajaloo test: 25. mai 2020
 4. Tööde eksponeerimine: 26. – 27. mai 2020
 5. Hindamised ja lõputööde kaitsmine: 28. mai 2020 kell 11:00
 6. Tunnistused ja kunstikooli lõpuaktus: 28. mai 2020 kell 18.00

 

Sally Stuudio kunstikooli õppemaks sisaldab lepingus kokkulepitud õppetöös osalemise ja vajalikud töövahendid ning -materjalid. Õppemaksule laieneb tulumaksusoodustus.

Õppemaksu tasumine toimub poolaasta kaupa vastavalt esitatud arvele. Erandkorras on lepingus võimalik kokkuleppida õppemaksu kuukaupa tasumise tingimused. Õpilase tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

Soovime, et heal tasemel kaasaegne kunstiharidus oleks kõigile soovijatele kättesaadav. Võimalike makseraskuste korral palume võtta ühendust ja aitame leida lahenduse. Ükski õppetöös innukalt osalev õpilane ei pea õppemaksu tõttu jätma oma õpinguid pooleli.

Õppekaval “Kunst ja kunstiteadlikkus” õppijatel on võimalik taotleda stipendiumi Vunderi fondist. Taotluste esitamise tähtaeg aadressile stuudio@sallystuudio.ee:

31. august 2019 kell 11:00


2019-2020 õppetasud

Õppekava “Kunstiaabits”, EHIS nr 123457

 • tunnid 1 x ndl-s (2 tundi korraga), I poolaasta 232 EUR, II poolaasta 290 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 60 EUR
 • tunnid 1 või 2 x ndl-s (4 tundi kokku), I poolaasta 316 EUR, II poolaasta 395 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 85 EUR

Õppekava “Kunst ja kunstiteadlikkus”, EHIS nr 116397

 • kohustuslikud ained: I poolaasta 316 EUR, II poolaasta 395 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 85 EUR
 • valikained: I poolaasta 200 EUR, II poolaasta 250 EUR

Valikained vabastuudiona:

 • I poolaasta 280 EUR, II poolaasta 350 EUR

Õppekaval “Kunst ja kunstiteadlikkus” lisandub pintslitasu 25 EUR esimesele õppemaksule, kui õpilasel ei ole stuudios juba omanimelist pintslikomplekti.

Õppekava “Värvusõpetuse didaktika” kunstiõpetajatele, Majandustegevusteatis nr 204854

 • veebruar-juuni, 360 EUR

Kunstiõpetajate kunstiring, sügissemester 160 EUR (eraisikust tasujale soodushind 140 EUR)

Täiskasvanute 2-kuulised maalikursused á 160 EUR

3- kuulised (märts-mai) maalikursused á 220 EUR

Hind sisaldab kokkulepitud õppetegevusi ja kõiki vajalikke vahendeid ja materjale v.a. pintslid.

 
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
 
 
7-9 A
16:00-17:30
10-12 A
16:15-17:45
I A
16:15-17:45
18:00-19.30
5-6 A
18:00-19:10
Õpetajate kunstiring
18:00-19:30
10-12 B
16:15-17:45
II A
16:15-17:45
10-12 H (KAJA keskuses)
16:15-17:45
Kunstilugu II
18:00-19:30
III-IV A
18:00-19:30
16+ maalistuudio
18:00-19:30
 
 
10-12 C
16:00-17:30
II A
16:15-17:45
Kunstilugu I
16:15-17:45
III-IV A
17:45-19:15
 
 
7-9 C
16:00-17:30
10-12 D
16:00-17:30
16+ maalistuudio
17:45-19:15
7-9 G (KAJA keskuses)
14:30-16:00
 
 
10-12 E
16:00-17:30
17:45-19:15
10-12 I (KAJA keskuses)
16:15-17:45
Animatsioon
17:00-18:30
Plastiline anatoomia
17:45-19:15
7-9 D
10:00-11:30
11:45-13:15
10-12 F
13:30-15:00
15:15-16:45
II C
13:30-15:00
15:15-16:45
I B
10:00-11:30
11:45-13:15
II B
10:00-11:30
11:45-13:15
III-IV B
13:30-15:00
15:15-16:45
10-12 G
10:30-12:00
7-9 E
12:15-13:45
14:00-15:30
Link tunniplaani jagamiseks:
 

Õppekavad

Sally Stuudio Kunstikooli Eelkooli õppekava “Kunstiaabits” alusel läbiviidav õppetöö toetab 3-12 aastase lapse loomingulisust ja kunstihuvi. Laps kogeb kunstikoolis õppides inspireerivat ja arendavat õpiolukorda, mis toetab käelist ja kognitiivset arengut.

Eakohasel viisil on tervikuks seotud lugude kuulamine, elust ja kunstist vestlemine, keskkonna ja teoste vaatlemine, joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine ja näituste külastamine.

Kogu õpe toimub eesti keeles üks või kaks korda nädalas. Õppeaastas on 35 nädalat, millele lisandub 7-12 aastastele lastele suvine kuuepäevane kunstipraktika.

NB! Alates 2017. võtame vastu õpilasi alates 5ndast eluaastast!

–Tutvu õppekavaga–>

Sally Stuudio Kunstikooli õppekava “Kunst ja kunstiteadlikkus” toetab 13-19 aastaste noorte loovat ja iseseisvat mõtlemis- ja eneseväljendusoskust praktilise vaataja- ja loojakogemuse abil. Kunstikooli lõpetaja

 • omab ülevaadet kunstiajaloost ja kaasaegsest kunstist ning mõistab nende seoseid ümbritsevaga,
 • kasutab õpitud oskusi (joonistamine, maalimine, pildistamine, kujundamine, kunstiteose analüüsimine) ja teadmisi (kompositsioon, värvusõpetus, plastiline anatoomia, kunstilugu) kunsti loomiseks ja mõistmiseks,
 • on avatud ja uudishimulik, julgeb väljendada oma arvamust 🙂

Soodustused Sally Stuudio õpilaspileti esitamisel:

 • vaatajakogemuse kogumist toetab tasuta sissepääs Tallinna Kunstihoone, Adamson-Ericu muuseumi, Niguliste muuseum-kontserdisaali, Mikkeli muuseumi ja Väliskunstimuuseumi näitustele;
 • loojale vajalikud kunstitarbed saab Skizze kauplustest 10% soodustusega.

Läbides kunstikooli 4 aastase õppekava, saab noor eelprofessionaalsed oskused ja teadmised, mis annavad hea aluse jätkamaks õpinguid looverialadel.

Kogu õpe toimub eesti keeles kaks kuni neli korda nädalas, õpingute mahtu õppeaastas saab õpilane ise paindlikult kujundada. Õppeaasta on 35 nädalat, millele lisandub suvine ühenädalane kunstipraktika.

 

–Tutvu õppekavaga–>

Õppekava rühm: 0114 – aineõpetaja koolitus

“Värvusõpetuse didaktika” kursus üldharidus- ja kunstikooli õpetajatele.

Maht 35 akadeemilist tundi, sh 28 tundi kontaktõpet ja 7 tundi iseseisvat tööd.

Õppekava “Värvusõpetuse didaktika” eesmärk on toetada kunstiõpetaja professionaalset arengut läbi ühe kunstiõppe baasvaldkonna didaktika süsteemse käsitlemise. Kursuse didaktikapõhimõtted on ülekantavad muudele õppevaldkondadele.

Õppekava läbinu:

 • kombineerib värvusõpetuse teooriat ja praktikat õppeülesannetesse ning analüüsib ülesandeid didaktika põhimõtetest lähtudes;
 • mõistab juhendamise rolli lähtuvalt õpilase tasemest;
 • loob praktiliseks kasutamiseks värvusõpetuse õppevahendite komplekti.

“Värvusõpetuse didaktika” kursusel osaleja saab kooli poolt isikliku “Värvusõpetuse tööraamatu” ja praktiliste katsete läbiviimiseks prisma. Õppetöö ajal on võimalik kohapeal kasutada Sally Stuudio kunstivahendeid ja raamatukogu.

NB! Uus grupp alustab 2020. a veebruaris!

Seminarid toimuvad: 27. veebruar, 26. märts, 30. aprill ja 11. juuni.2020. a

Tutvu õppekavaga:

Värvusõpetuse didaktika õppekava