fbpx

Eesmärk

Soovime, et noortel oleks võmalus end avastada ja kasvada turvalises, inspireerivas keskkonnas õnnelikeks, aktiivseteks ning empaatilisteks isiksusteks. Usume kunsti võimesse muuta maailma läbi isikliku mõtestatud kogemuse. Kunstikoolis õpime joonistamist, maalimist, värvusõpetust ja kompositsiooni tasakaalus installatsiooni-, tegevus- ja fotokunsti ning teiste kaasaegsemate kunstinähtustega.

Sisukus

Lähtume oma tegevuse kavandamisel ja elluviimisel mõtestatusest ja sisukusest, teadlikult väldime formalismi. Peame silmas kvaliteeti, efektiivsust ja eesmärgipärasust ning seda tegevuse kõigil tasanditel. Meile on väärtuslikud põhjendatus ja arusaadavus.

Loovus

Hindame oma tegevuses avatust ja loovust. Läheneme innovatiivselt kunsthariduse õppesisule, metoodikale ja praktikale ning aitame kaasa valdkonna kui terviku arendamisele kunsti ja hariduse lõimimise kaudu. Arendame loovust ja õpetame eelkõige kunsti kaudu ja kunstis (subjektsus ja protsess), mitte kunsti (objekt).

Hoolivus

Hoiame ja väärtustame nii sotsiaalset kui kultuurikeskkonda, seejuures eriti inimestevahelisi suhteid, sidusust ühiskonnas, vastastikust mõistmist ja sallivust (sallyvust). Suhtume uudishimulikult ja säästvalt ümbritsevasse loodus- ja tehiskeskkonda.

“HEA ÕPETAJA õpetab õpetamata õppija lähima arengu tsoonis nõudlikkuse ja vabaduse piiril aktsepteeritud partnerina.”

Sally Stuudio õpetaja

 • on sõbralik õpilaste vastu ja oma tööle pühendunud;
 • on professionaalne ning täiendab end pidevalt;
 • oskab teha valikuid ja kanda valikutega kaasnevat vastutust;
 • loob tingimused iga õpilase individuaalseks arenguks;
 • soodustab laste ja noorte omavahelist suhtlemist ning üksteiselt õppimist;
 • süstib õpilastesse esinemisjulgust ja oma mõtete formuleerimise oskust;
 • on avatud, sallyv ja empaatiavõimeline;
 • tunneb austust kõige elava ees.

Sally Stuudio õpilane

 • austab ja aktsepteerib iseennast, kaasõpilasi, juhendajaid ning kõiki teisi inimesi ja loomi;
 • tahab saada loovaks ja vastutustundlikuks inimeseks;
 • väärtustab enda ja teiste inimeste aega ning vaeva;
 • tunnetab oma vabaduse piire ehk ei tekita oma käitumisega kaasõpilastes ja juhendajates stressi ning pingeid;
 • suhtub hoolivalt nii loodus- kui tehiskeskkonda;
 • hoiab enda, kaasõpilaste ja kooli vara ning korrastab alati tunni lõpus kasutatud töövahendid ja -materjalid.

Sally Stuudio õpilased, õpetajad ja kõik majalised lähtuvad oma tegevuses ja otsustes stuudio põhiväärtustest: hoolivus, sisukus ja loovus. Samuti ülaltoodud eetikakoodeksist. Tunnid toimuvad õppekavade alusel nii kontaktõppes kui e-kunstikooli vahendusel. Igapäevaselt palume veel silmas pidada alljärgnevat kodukorda:

 • kui oled haige, jää palun koju ja osale tunnis e-kunstikooli vahendusel / teavitades kooli oma puudumisest 24h ette, korraldame stuudiotunni live-ülekande;
 • välisuks avatakse uksekella helistamisel;
 • välisriided saab jätta 2. korruse fuajee valveta garderoobi;
 • stuudiosse sisenedes tuleb käed desinfitseerida;
 • nakkushaiguste leviku perioodil tuleb eranditult kõigil kanda stuudio ruumes kaitsemaski ja järgida stuudio töötajate juhiseid nakkusohu minimiseerimiseks;
 • stuudio ruumes on kohustuslikud vahetusjalatsid, porised jäljed tuleb ise koheselt koristada;
 • söömine-joomine ja sõpradega jututamine toimub 1. korruse galeriis ning kasutatud sööginõud tuleb ise puhtaks pesta;
 • tundidesse tuleb jõuda 10 minutit enne õppetöö algust ning võimaliku hilinemise / puudumise korral sellest kooli teavitada telefonil 641 8518, et tagada sujuv õppetöö korraldus;
 • tunni ajaks tuleb mobiiltelefon lülitada vaiksele rezhiimile;
 • kaasõpilasi ja nende töid tohib tunnis pildistada ning sotsiaalvõrgustikes jagada ainult sõbralikult, hoolivalt ja pildistatu nõusolekul;
 • töö alustamisel tuleb alati esmalt kirjutada alusmaterjalile enda nimi, grupi tunnus, töö teema ja kuupäev;
 • kasutatud pintslid jm töövahendid tuleb ise puhtaks pesta, desinfitseerida ja panna õigele kohale tagasi;
 • ruumist viimasena lahkudes tuleb lülitada välja valgustus jm elektriseadmed, sh. arvutid.

Kogume ja töötleme andmeid “Nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik!”

Sally Stuudio kogu tegevust (sh andmete töötlemist) juhivad kolm põhiväärtust: sisukus, hoolivus ja loovus.

 • Sisukus: lähtume oma tegevuse kavandamisel ja elluviimisel mõtestatusest ja sisukusest, teadlikult väldime formalismi. Peame silmas kvaliteeti, efektiivsust ja eesmärgipärasust ning seda tegevuse kõigil tasanditel. Meile on väärtuslikud põhjendatus ja arusaadavus.

Privaatsuspoliitika kontekstis tähendab see seda, et kogume, töötleme ja säilitame ainult neid andmeid, mida on otseselt vaja kas õppetöö korraldamiseks, lepinguliste kohustuste või seadusest tulenevate kohustuste (näiteks andmete edastamine Eesti Hariduse Infosüsteemile ja Maksu- ja tolliametile) täitmiseks kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning asjakohaste õigusaktidega.

Mis andmeid ja kellele edastame, on täpselt kirjas koolituslepingus, mille allkirjastamisega antakse mõlemapoolne nõusolek nende töötlemiseks ja säilitamiseks. Koolitusleping peab olema sõlmitud enne õppetööle asumist. Koolituslepingu mitteallkirjastamisel lapsevanema poolt ei ole meil kahjuks võimalik lubada konkreetset õpilast õppetööle.

Samuti soovime tagada, et meie veebikodu www.sallystuudio.ee oleks kasutajasõbralik ning sealne info alati värske ja kättesaadav. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga. Kasutame selleks automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

 • Hoolivus: hoiame ja väärtustame nii sotsiaalset kui kultuurikeskkonda, seejuures eriti inimestevahelisi suhteid, sidusust ühiskonnas, vastastikust mõistmist ja sallyvust. Suhtume uudishimulikult ja säästvalt ümbritsevasse loodus- ja tehiskeskkonda.

Privaatsuspoliitika kontekstis tähendab see seda, et saadame lapsevanematele ja õpilastele ainult õppetööga seotud informatsiooni ega moodusta e-postiaadressidest reklaamieesmärgilisi postiloendeid. Ammugi ei edasta me meile usaldatud andmeid kolmandatele osapooltele ilma seadusest või koolituslepingust tulenevate õiguste- ja kohustusteta. Õpilaste ja lapsevanemate kontakte jagame ainult andmesubjekti eelneval nõusolekul. Samuti tähendab see seda, et kui õpilane on puudunud järjest enam kui kahel õppepäeval, helistame ja tunneme vahepealse käekäigu vastu huvi 🙂

Konkreetsed kogutud andmed hoiame luku- ja passwordi taga, ligipääs neile on ainult õigustatud isikutel (õppesekretär, juhataja, raamatupidaja) tööülesannete täitmiseks vajalikul määral. Samuti kohaldame muid asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada meile usaldatud isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklus ja konfidentsiaalsus. Selleks, et andmed oleksid igal ajahetkel tõesed, palume lapsevanematel ja õpilastel meid alati informeerida muudatustest (uus e-posti aadress, muutunud telefoninumber vmt) 5 tööpäeva jooksul. Kui konkreetsete andmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame andmed. Sally Stuudio IT-suutlikkus täna ei võimalda andmeid andmesubjekti palvel masinloetaval kujul ülekanda.

 • Loovus: hindame oma tegevuses avatust ja loovust.

Privaatsuspoliitika kontekstis tähendab see seda, et me ei koosta siia pikka ja keerulist privaatsuspoliitikat, vaid lähtume juhtumipõhiselt seadusest ja stuudio põhiväärtustest. Seadusega on võimalik tutvuda siin.

Küsimused ja ettepanekud palume edastada otse stuudo juhatajale, kes on antud seaduse kontekstis ka vastutav töötleja:

Annely Köster, annely@sallystuudio.ee

Sally Stuudio kunstikooli täienduskoolitus on suunatud üld- ja huvihariduse õpetajate kunstididaktika alase kompetentsuse suurendamisele.

VÄRVUSÕPETUSE DIDAKTIKA kursus

2021-2022 õppeaastal avatud koolitust ei toimu. Võimalik tellida kursust grupile. Info: annely@sallystuudio.ee

_________

Kokku 35 akadeemilist tundi, sh 28 tundi kontaktõpet ja 7 tundi iseseisvat tööd. Kursuse nõuetekohasel lõpetamisel (vt. õppekava) väljastame Sally Stuudio tunnistuse.

Kursuse osalustasu ühele õppijale on 360 EUR, mis sisaldab:

 • õppetöös osalemise,
 • “Värvusõpetuse tööraamatu”,
 • prisma,
 • kohapeal kasutamiseks kunstivahendid ja raamatukogu.

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda (edastades osaleja nime ja isikukoodi ning arve tasuja andmed) e-postiaadressil stuudio@kunstikeskus.ee. Isikuandmete kogumine ja töötlemine toimub kooskõlas Sally Stuudio privaatsuspoliitikaga (vt. ülal akordionmenüüs).

Peale registreerumist võtame teiega ühendust ja kinnitame koolitusel osalemise vaba koha olemasolul. Õppekoha tagab osalustasu tähtaegne tasumine. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada e-kirja teel aadressil stuudio@kunstikeskus.ee ja taotleda õppemaksutagastust:

 • vähemalt 14 päeva enne koolitust on võimalik taotleda tagasi 100% tasutud õppemaksust;
 • vähemalt 7 päeva enne koolitust on võimalik taotleda tagasi 50% tasutud õppemaksust.

Muudel juhtudel (incl koolituse katkestamine) õppetasust vabastamist ei toimu. Arve mittetasumisel tekib Sally Stuudiol õigus edastada kliendi andmed ja maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa AS-ile Creditinfo Eesti.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on stuudiol õigus koolitus ära jätta. Registreerunuid teavitatakse sellest e-posti teel vähemalt kolm päeva ette ja tasutud õppemaks tagastatakse 100% .

Õppetöö viiakse läbi kooskõlas stuudio põhiväärtuste, eetikakoodeksi, kodukorra, privaatsuspoliitika, õppekava, kvaliteedi tagamise korra ja kehtiva seadusandlusega.

Koolitused toimuvad Sally Stuudio ruumes Pärnu nt 154, Tallinn. Stuudio ateljeedele puudub ratastooliga ligipääs.

Koolitust on võimalik tellida ka tellija asukohta. Hind kokkuleppel.

 

Sally Stuudio kogu tegevust (sh kvaliteedi tagamist) juhivad kolm põhiväärtust: sisukus, hoolivus ja loovus.

Sally Stuudio kunstikool koondab

 • laste ja noorte huvikooli,
 • täiskasvanute vabahariduskeskuse ja
 • õpetajate täienduskoolituse õppekavad.

Samuti oleme Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse praktika ja Tallinna Kunstihoone haridusprogrammide ametlik partner. Korraldame õppetööd kunsti ja kunstididaktika valdkonnas.

Kvaliteedi tagamisel lähtume kehtivast seadusandlusest ja  stuudio põhikirjast, eetikakoodeksist, privaatsuspoliitikast, õppekorralduse alustest, stuudio õpetaja pädevusmudelist ja konkreetsetest õppekavadest ning kokkulepetest koostööpartneritega.

Õpetajate kvaliteedi tagamine:

 • stuudio õpetajad ja koolitajad lähtuvad oma igapäevases tegevuses stuudio põhiväärtustest, eetikakoodeksist, õppekavast jt ülaltoodud kokkulepetest ja dokumentidest;
 • stuudio õpetajatel ja koolitajatel on vähemalt magistrikraad ning nad on oma õpetatavas valdkonnas tegevad kas praktiku ja/või uurijana;
 • stuudio õpetajad ja koolitajad tegelevad pideva erialase enesetäiendamisega lähtudes stuudio õpetaja pädevusmudelist ning raporteerivad “Kunstiõpetaja andmestiku” vormil, mis on jooksvate arendustegevuste aluseks;
 • vajadusel on stuudio õpetajatel ja koolitajatel võimalus osaleda grupisupervisioonis, et saada tekkinud probleemidele ja küsimustele kõrvalpilku ja jagada oma kogemusi ning tähelepanekuid;
 • stuudio õpetajad ja juhendajad koguvad regulaarselt suuliselt või kirjalikult õppijatelt tagasisidet ning sellest lähtudes kujundavad õppetegevusi, algatavad õppekava- ja enesearendust.

Õppekavade kvaliteedi tagamine:

 • stuudio õppekavad lähtuvad kehtivast seadusandlusest;
 • stuudio õppekavad on koostatud väljundipõhiselt ning arvestades õppijate vajadusi;
 • õppekavasid vaadakse regulaarselt kord aastas üle ja vajadusel muudetakse nii õppijatelt saadud tagasiside kui õpetajate – koolitajate tähelepanekute alusel.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine:

 • stuudio koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele;
 • õppekeskkonna arendamine toimub lähtudes õppijate ja õpetajate-koolitajate ettepanekutest ja tagasisidest;
 • stuudio õppekeskkonna arendamiseks on asutatud sihtotstarbeline “Õpikeskkonna fond”, mille vahendeid käsutab jooksvalt kooli juhataja vastavalt võimalustele ja vajadusele.

2021/2022 õppeaasta avakogunemine toimub 31. augustil kell 18:00

I ja II kursuse sissejuhatavad päevad on 30. augustil kell 16:00-19:00 ja 31. augustil kell 15:00-19:00 Tallinna Linnagaleriis ja Sally Stuudios. Täpne programm saadetakse õppetööle registreerunutele.

III ja IV kursuse sissejuhatav päev toimub 4. septembril Helsingi biennaalil. Osalemistingimused saadetakse õppetööle registreerunutele.

Korraline õppetöö algab Sally Stuudios 6. septembril 2021 ja kestab kuni 29. maini 2022.

 1. poolaasta: 6. september kuni 22. detsember, v.a. vaheaeg 43. nädalal. Kunstikooli vahehindamiste nädal: novembri lõpus ehk 47. nädal.
 2. poolaasta: 10. jaanuar kuni 29. mai, v.a. vaheaeg 16. nädalal. Kunstikooli vahehindamiste nädalad: veebruari ja mai lõpus ehk 8. ja 20. nädal.

PIVAROOTSI kunstipraktika “Vormikas”  7.-12. august 2022.a

Riiklikel pühadel tunde Sally Stuudio Kunstikoolis üldjuhul ei toimu.

Sally Stuudio kunstikooli õppemaks sisaldab lepingus kokkulepitud õppetöös osalemise ja vajalikud töövahendid ning -materjalid. Õppemaksule laieneb tulumaksusoodustus.

Õppemaksu tasumine toimub poolaasta kaupa vastavalt esitatud arvele. Erandkorras on lepingus võimalik kokkuleppida õppemaksu kuukaupa tasumise tingimused. Õpilase tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

Soovime, et heal tasemel kaasaegne kunstiharidus oleks kõigile soovijatele kättesaadav. Võimalike makseraskuste korral palume võtta ühendust ja aitame leida lahenduse. Ükski õppetöös innukalt osalev õpilane ei pea õppemaksu tõttu jätma oma õpinguid pooleli.


2021-2022 õppetasud

Õppekava “Kunstiaabits”, EHIS nr 123457

 • tunnid 1 x ndl-s (2 tundi korraga), I poolaasta 238 EUR, II poolaasta 298 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 61.50 EUR
 • tunnid 1 või 2 x ndl-s (4 tundi kokku), I poolaasta 328 EUR, II poolaasta 410 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 86.50 EUR
 • e-kunstikool (grupp 10-12 E), I poolaasta 130 EUR, II poolaasta 130 EUR, kuumaksena ehk erandkord 29 EUR

Õppekava “Kunst ja kunstiteadlikkus”, EHIS nr 116397

 • kohustuslikud ained: I poolaasta 328 EUR, II poolaasta 410 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 86.50 EUR
 • valikained: I poolaasta 200 EUR, II poolaasta 250 EUR
 • e-kunstikool (grupp I E), I poolaasta 270 EUR, II poolaasta 270 EUR, kuumaksena ehk erandkord 60 EUR

Valikained vabastuudiona:

 • I poolaasta 280 EUR, II poolaasta 350 EUR

Õppekaval “Kunst ja kunstiteadlikkus” lisandub pintslitasu 25 EUR esimesele õppemaksule, kui õpilasel ei ole stuudios juba omanimelist pintslikomplekti.

Täiskasvanute 2-kuulised kursused (valik kas teisipäeviti, neljapäeviti või reedeti, sept-okt, nov-dets) á 160 EUR; 3- kuulised (märts-mai) kursusedá 220 EUR

Hind sisaldab kokkulepitud õppetegevusi ja kõiki vajalikke vahendeid ja materjale v.a. pintslid.

Õppekava “Värvusõpetuse didaktika” kunstiõpetajatele (Majandustegevusteatis nr 204854) 360 EUR

 
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
 
 
7-9 A
16:00-17:30

7 kuni 9-aastaste laste kunstiringi tund. Joonistamine, maalimine ja meisterdamine on seotud lugudega kunsti- ja kirjandusloost. Selles vanuses hakkab osa lapsi juba huvi tundma realistliku kujutamise vastu, enamik aga joonistab veel julgelt oma märkide ja mõtete maailmas. Nii pakubki kunstiringi tund toitu nii vabale fantaasiale kui ka vaatamisoskusele tuginevat kujutamist.
Tundides õpime ohutult ja loovalt kasutama väga erinevaid töövahendeid ja tehnikaid. Juhendaja: Anniki Kari

10-12 A
16:15-17:45

10 kuni 12-aastaste laste kunstiringi tund. Selles vanuses hakkavad lapsed huvi tundma realistliku kujutamise vastu. Nii keskendumegi tunnis aina enam vaatamisoskusele tugineva kujutamise harjutamisele eri tehnikates. Pöörame tähelepanu inimnäo ja -keha proportsioonidele, tutvume lihtsamate perspektiivireeglitega. Lisaks natuuriülesannetele on programmis rohkelt julget fantaasialendu toetavat. Inspiratsiooni ammutame eelkõige kunstiajaloost. Juhendaja: Ilmi Laur-Paist

II A
16:15-17:45

Kunstikooli 2. astme stuudiotunnid. Kursuse vastutav juhendaja Annely Köster

I E (e-õpe)
18:00-18:30

UUDIS! 13+ vanuserühma e-kunstikooli 1. kursus. Õppetöö toimub õppekava "Kunst jka kunstiteadlikkus" alusel kombineerides iseseisvat tööd kodus, iganädalasi online ja 5x õppeaastas Sally Stuudios kohapeal kohtumisi pikal kunstipühapäeval.
--> Online kohtumiste tunniplaan:
* esmaspäeviti 18:00-18:30 värvusõpetus ja maal, Annely Köster
* teisipäeviti 18:00-18:30 joonistamine, Anniki Kari
* kolmapäeviti 18:00-19:30 kunstiajalugu, Tiina Meeri ja Minni Moyle
ÕPPETÖÖ ALGAB OKTOOBRIS!

5-6 A
18:00-19:10

Tunnid toimuvad kord nädalas Sally Stuudio ruumes. Joonistamine, maalimine ja meisterdamine on seotud lugudega kunstiloost ja loodusest. Tähelepanu saavad nii individuaalne loominguline tegevus kui koostöö grupikaaslastega. Lapse loomulikku kujutamisviisi toetades saavad selgeks peamised töövõtted ja tehnikad. Juhendaja: Ilmi Laur-Paist

KUNSTILUGU 2
18:00-19:30

Kunstikooli kohustuslik aine. Soovitav võtta 2. või 3. kursusel. Õppejõud: Tiina Meeri ja Anneli Porri

IV A
18:00-20:15

Kunstikooli 4. astme stuudiotunnid. Kursuse vastutav juhendaja Anniki Kari

 
 
 
 
10-12 B
16:00-17:30

10 kuni 12-aastaste laste kunstiringi tund. Selles vanuses hakkavad lapsed huvi tundma realistliku kujutamise vastu. Nii keskendumegi tunnis aina enam vaatamisoskusele tugineva kujutamise harjutamisele eri tehnikates. Pöörame tähelepanu inimnäo ja -keha proportsioonidele, tutvume lihtsamate perspektiivireeglitega. Lisaks natuuriülesannetele on programmis rohkelt julget fantaasialendu toetavat. Inspiratsiooni ammutame kunstiajaloost. Juhendaja: Kalli Kalmet

I A
16:15-17:45

Kunstikooli 1. astme stuudiotunnid. Kursuse vastutav juhendaja Anniki Kari

I E (e-õpe)
18:00-18:30

UUDIS! 13+ vanuserühma e-kunstikooli 1. kursus. Õppetöö toimub õppekava "Kunst jka kunstiteadlikkus" alusel kombineerides iseseisvat tööd kodus, iganädalasi online kohtumisi Google Meeti vahendusel ja 5x õppeaastas kohtumisi Sally Stuudio ruumes pikal kunstipühapäeval.
--> Online kohtumiste tunniplaan:
* esmaspäeviti 18:00-18:30 värvusõpetus ja maal, Annely Köster
* teisipäeviti 18:00-18:30 joonistamine, Anniki Kari
* kolmapäeviti 18:00-19:30 kunstiajalugu, Tiina Meeri ja Minni Moyle
ÕPPETÖÖ ALGAB OKTOOBRIS!

III A
18:00-19:30

Kunstikooli 3. astme stuudiotunnid. Kursuse vastutav juhendaja Kalli Kalmet

MAALIKLASS
18:00-19:30

Kunstikooli valikkursus. Septembris-oktoobris tutvume lähemalt ise värvide valmistamisega ja munatempera rikkalike võimalustega. Novembris-detsembris jätkame kursust detailitäpse õlimaaliga. Kursuse vastutav juhendaja Annely Köster
NB! Kursus on avatud vabastuudiona kõigile 16+ huvilistele!

 
 
10-12 C
16:00-17:30

10 kuni 12-aastaste laste kunstiringi tund. Selles vanuses hakkavad lapsed huvi tundma realistliku kujutamise vastu. Nii keskendumegi tunnis aina enam vaatamisoskusele tugineva kujutamise harjutamisele eri tehnikates. Pöörame tähelepanu inimnäo ja -keha proportsioonidele, tutvume lihtsamate perspektiivireeglitega. Lisaks natuuriülesannetele on programmis rohkelt julget fantaasialendu toetavat. Inspiratsiooni ammutame kunstiajaloost. Juhendaja: Kalli Kalmet

I A
16:15-17:45

Kunstikooli 1. astme stuudiotunnid. Kursuse vastutav juhendaja Annely Köster

II A
18:00-19:30

Kunstikooli 2. astme stuudiotunnid. Kursuse vastutav juhendaja Kalli Kalmet

III A
18:00-19:30

Kunstikooli 3. astme stuudiotunnid. Kursuse vastutav juhendaja Annely Köster

KUNSTILUGU 1
18:00-19:30

Kunstikooli kohustuslik aine. Soovitav võtta 1. või 2. kursusel. Kursust saab kuulata nii stuudios kohapeal kui liituda Google Meeti vahendusel. Õppejõud: Tiina Meeri ja Minni Moyle

 
 
7-9 B
16:00-17:30

7 kuni 9-aastaste laste kunstiringi tund. Inspiratsiooni ammutame nii lasteraamatutest kui kunstiajaloost – teeme tutvust kuulsate kunstnike ja nende loominguga. Programmis on nii natuuri- kui ka julget fantaasialendu toetavad ülesanded. Joonistame ja maalime portreesid, inimesi, maastikke, natüürmorte ja loomi ning meisterdame. Tundides õpime ohutult ja loovalt kasutama väga erinevaid töövahendeid ja tehnikaid. Juhendaja: Kalli Kalmet

 
 
FOTOGRAAFIA
18:00-19:30

Kunstikooli valikkursus, mille eesmärk on õppida maailma vaatama fotograafilise pilguga ja teha endale selgeks pildistamise tehniline pool. Tutvume fotograafia ajaloo ning tänapäevaga ja katsetame praktikas läbi kõikvõimalikke fotožanre alustades valgusmaalingutest ja lõpetades tänavafotograafiaga. Kursuse võtame kevadel kokku ühise fotonäitusega. Vastutav juhendaja Reti Kokk
NB! Kursus on avatud vabastuudiona kõigile 16+ huvilistele!

MAALIKLASS
18:00-19:30

Kunstikooli valikkursus.
Septembris-oktoobris maalime akvarellitehnikas loodusvaateid, mida hiljem täiendame vabakäeõmbluse, tikandi ja/või masinõmblusega - kohtuvad maalikunst ja tekstiilikunsti töövõtted. Juhendab Zane Shumeiko.
Novembris-detsembris kohtuvad akrüülmaal ja kollaažitehnika, kujutame täisfiguuri keskkonnas. Juhendab Kalli Kalmet.
NB! Kursus on avatud vabastuudiona kõigile 16+ huvilistele!

 
 
10-12 E (e-õpe)
15:30-17:00

UUDIS! 10-12-aastaste e-kunstikooli grupp. Iga nädal toimub 90 minutiline on-line kunstitund Google Meeti vahendusel ja 2xõppeaastas kohtume Tallinnas, Sally Stuudio ruumes pikal kunstipühapäeval. Programmis on nii natuuri- kui ka julget fantaasialendu toetavad ülesanded. Inspiratsiooni ammutame kunstiajaloost. Juhendajad: Kalli Kalmet ja Minni Moyle.

10-12 D
16:00-17:30
17:45-19:15

10 kuni 12-aastaste laste kunstiringi topeltpikk ja -sisukas tund. Selles vanuses hakkavad lapsed huvi tundma realistliku kujutamise vastu. Nii keskendumegi tunnis aina enam vaatamisoskusele tugineva kujutamise harjutamisele eri tehnikates. Pöörame tähelepanu inimnäo ja -keha proportsioonidele, tutvume lihtsamate perspektiivireeglitega. Lisaks natuuriülesannetele on programmis rohkelt julget fantaasialendu toetavat. Inspiratsiooni ammutame kunstiajaloost. Juhendajad: Anniki Kari ja Kalli Kalmet

JOONISTAMINE
17:45-19:15

Kunstikooli valikkursus "Võimalusterohke joonistamine". Sügissemestril keskendume nii graafilistele kui maalilistele joonistamise tehnikatele, et ülesleida endale sobiv väljendusviis. Vastutav juhendaja Anniki Kari
NB! Kursus on avatud vabastuudiona kõigile 16+ huvilistele!

7-9 C
11:45-13:15

7 kuni 9-aastaste laste kunstiringi tund. Joonistamine, maalimine ja meisterdamine on seotud lugudega kunsti- ja kirjandusloost. Selles vanuses hakkab osa lapsi juba huvi tundma realistliku kujutamise vastu, enamik aga joonistab veel julgelt oma märkide ja mõtete maailmas. Nii pakubki kunstiringi tund toitu nii vabale fantaasiale kui ka vaatamisoskusele tuginevat kujutamist. Tundides õpime ohutult ja loovalt kasutama väga erinevaid töövahendeid ja tehnikaid. Juhendaja: Anniki Kari

10-12 F
13:30-15:00
15:15-16:45

10 kuni 12-aastaste laste kunstiringi topeltpikk ja -sisukas tund, mis kombineerib kunsti põhioskuste õppimist liikumise ja teadlikkuse tehnikatega. Kunstiloost inspireerituna õpime oma ideid julgelt väljendama, rahulikult objekte vaatlema ja kujutama nii realistlikult kui fantaasiarohkelt. Selles vanuses hakkavad lapsed aina enam huvi tundma realistliku kujutamise vastu. Nii keskendumegi tunnis aina enam vaatamisoskusele tugineva kujutamise harjutamisele eri tehnikates. Pöörame tähelepanu inimnäo ja -keha proportsioonidele, tutvume lihtsamate perspektiivireeglitega. Juhendajad: Kalli Kalmet ja Minni Moyle

IV B
13:30-15:45

Kunstikooli 4. astme stuudiotunnid. Kursuse vastutav juhendaja Anniki Kari

I B
10:00-11:30
11:45-13:15

Kunstikooli 1. astme stuudiotunnid. Kursuse vastutavad juhendajad on Annely Köster ja Anniki Kari.

II B
10:00-11:30
11:45-13:15

Kunstikooli 2. astme stuudiotunnid. Kursuse vastutavad juhendajad on Annely Köster ja Kalli Kalmet.

III B
13:30-15:00
15:15-16:45

Kunstikooli 3. astme stuudiotunnid. Kursuse vastutavad juhendajad on Annely Köster ja Kalli Kalmet.

10-12 G
10:30-12:00

10 kuni 12-aastaste laste kunstiringi tund. Selles vanuses hakkavad lapsed huvi tundma realistliku kujutamise vastu. Nii keskendumegi tunnis aina enam vaatamisoskusele tugineva kujutamise harjutamisele eri tehnikates. Et ülesanded ei jääks kuivaks maha joonistamiseks/maalimiseks, lisame neile julgelt vaba loovust ja fantaasialendu, mis aitab ka igapäevases avastada uusi vaatenurki. Juhendaja: Anniki Kari

7-9 D
12:15-13:45

7 kuni 9-aastaste laste kunstiringi tund. Joonistamine, maalimine ja meisterdamine on seotud lugudega kunsti- ja kirjandusloost. Selles vanuses hakkab osa lapsi juba huvi tundma realistliku kujutamise vastu, enamik aga joonistab veel julgelt oma märkide ja mõtete maailmas. Nii pakubki kunstiringi tund toitu nii vabale fantaasiale kui ka vaatamisoskusele tuginevat kujutamist. Tundides õpime ohutult ja loovalt kasutama väga erinevaid töövahendeid ja tehnikaid. Juhendaja: Anniki Kari

Link tunniplaani jagamiseks:
 

Õppekavad

Sally Stuudio Kunstikooli Eelkooli õppekava “Kunstiaabits” alusel läbiviidav õppetöö toetab 5-12 aastase lapse loomingulisust ja kunstihuvi. Laps kogeb kunstikoolis õppides inspireerivat ja arendavat õpiolukorda, mis toetab käelist ja kognitiivset arengut.

Eakohasel viisil on tervikuks seotud lugude kuulamine, elust ja kunstist vestlemine, keskkonna ja teoste vaatlemine, joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine ja näituste külastamine.

Kogu õpe toimub eesti keeles üks või kaks korda nädalas. Õppeaastas on 35 nädalat, millele lisandub 7-12 aastastele lastele suvine kuuepäevane kunstipraktika.

–Tutvu õppekavaga–>

Sally Stuudio Kunstikooli õppekava “Kunst ja kunstiteadlikkus” toetab 13-19 aastaste noorte loovat ja iseseisvat mõtlemis- ja eneseväljendusoskust praktilise vaataja- ja loojakogemuse abil. Kunstikooli lõpetaja

 • omab ülevaadet kunstiajaloost ja kaasaegsest kunstist ning mõistab nende seoseid ümbritsevaga,
 • kasutab õpitud oskusi (joonistamine, maalimine, pildistamine, kujundamine, kunstiteose analüüsimine) ja teadmisi (kompositsioon, värvusõpetus, plastiline anatoomia, kunstilugu) kunsti loomiseks ja mõistmiseks,
 • on avatud ja uudishimulik, julgeb väljendada oma arvamust 🙂

Soodustused Sally Stuudio õpilaspileti esitamisel:

 • vaatajakogemuse kogumist toetab tasuta sissepääs Tallinna Kunstihoone, Adamson-Ericu muuseumi, Niguliste muuseum-kontserdisaali, Mikkeli muuseumi ja Väliskunstimuuseumi näitustele;
 • loojale vajalikud kunstitarbed saab Skizze kauplustest 10% soodustusega.

Läbides kunstikooli 4 aastase õppekava, saab noor eelprofessionaalsed oskused ja teadmised, mis annavad hea aluse jätkamaks õpinguid looverialadel.

Kogu õpe toimub eesti keeles kaks kuni neli korda nädalas, õpingute mahtu õppeaastas saab õpilane ise paindlikult kujundada. Õppeaasta on 35 nädalat, millele lisandub suvine ühenädalane kunstipraktika.

 

–Tutvu õppekavaga–>

Õppekava rühm: 0114 – aineõpetaja koolitus

“Värvusõpetuse didaktika” kursus üldharidus- ja kunstikooli õpetajatele.

Maht 35 akadeemilist tundi, sh 28 tundi kontaktõpet ja 7 tundi iseseisvat tööd.

Õppekava “Värvusõpetuse didaktika” eesmärk on toetada kunstiõpetaja professionaalset arengut läbi ühe kunstiõppe baasvaldkonna didaktika süsteemse käsitlemise. Kursuse didaktikapõhimõtted on ülekantavad muudele õppevaldkondadele.

Õppekava läbinu:

 • kombineerib värvusõpetuse teooriat ja praktikat õppeülesannetesse ning analüüsib ülesandeid didaktika põhimõtetest lähtudes;
 • mõistab juhendamise rolli lähtuvalt õpilase tasemest;
 • loob praktiliseks kasutamiseks värvusõpetuse õppevahendite komplekti.

“Värvusõpetuse didaktika” kursusel osaleja saab kooli poolt isikliku “Värvusõpetuse tööraamatu” ja praktiliste katsete läbiviimiseks prisma. Õppetöö ajal on võimalik kohapeal kasutada Sally Stuudio kunstivahendeid ja raamatukogu.

2021-2022 õppeaastal avatud registreerimisega kursust ei toimu. Võimalik tellida grupile, lähem info: annely@sallystuudio.ee

Tutvu õppekavaga:

Värvusõpetuse didaktika õppekava