PRIVAATSUSPOLIITIKA

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kogume ja töötleme andmeid Nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik!”

Sally Stuudio kogu tegevust (sh andmete töötlemist) juhivad kolm põhiväärtust: sisukus, hoolivus ja loovus.

Sisukus: lähtume oma tegevuse kavandamisel ja elluviimisel mõtestatusest ja sisukusest, teadlikult väldime formalismi. Peame silmas kvaliteeti, efektiivsust ja eesmärgipärasust ning seda tegevuse kõigil tasanditel. Meile on väärtuslikud põhjendatus ja arusaadavus.

Privaatsuspoliitika kontekstis tähendab see seda, et kogume, töötleme ja säilitame ainult neid andmeid, mida on otseselt vaja kas õppetöö korraldamiseks, lepinguliste kohustuste või seadusest tulenevate kohustuste (näiteks andmete edastamine Eesti Hariduse Infosüsteemile ja Maksu- ja tolliametile) täitmiseks kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning asjakohaste õigusaktidega.

Mis andmeid ja kellele edastame, on täpselt kirjas koolituslepingus, mille allkirjastamisega antakse mõlemapoolne nõusolek nende töötlemiseks ja säilitamiseks. Koolitusleping peab olema sõlmitud enne õppetööle asumist. Koolituslepingu mitteallkirjastamisel lapsevanema poolt ei ole meil kahjuks võimalik lubada konkreetset õpilast õppetööle.

Samuti soovime tagada, et meie veebikodu www.sallystuudio.ee oleks kasutajasõbralik ning sealne info alati värske ja kättesaadav. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga. Kasutame selleks automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Hoolivus: hoiame ja väärtustame nii sotsiaalset kui kultuurikeskkonda, seejuures eriti inimestevahelisi suhteid, sidusust ühiskonnas, vastastikust mõistmist ja sallyvust. Suhtume uudishimulikult ja säästvalt ümbritsevasse loodus- ja tehiskeskkonda.

Privaatsuspoliitika kontekstis tähendab see seda, et saadame lapsevanematele ja õpilastele ainult õppetööga seotud informatsiooni ega moodusta e-postiaadressidest reklaamieesmärgilisi postiloendeid. Ammugi ei edasta me meile usaldatud andmeid kolmandatele osapooltele ilma seadusest või koolituslepingust tulenevate õiguste- ja kohustusteta. Õpilaste ja lapsevanemate kontakte jagame ainult andmesubjekti eelneval nõusolekul.

Samuti tähendab see seda, et kui õpilane on puudunud järjest enam kui kahel õppepäeval, helistame ja tunneme vahepealse käekäigu vastu huvi 🙂

Konkreetsed kogutud andmed hoiame luku- ja passwordi taga, ligipääs neile on ainult õigustatud isikutel (õppesekretär, juhataja, raamatupidaja) tööülesannete täitmiseks vajalikul määral. Samuti kohaldame muid asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada meile usaldatud isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklus ja konfidentsiaalsus.

Selleks, et andmed oleksid igal ajahetkel tõesed, palume lapsevanematel ja õpilastel meid alati informeerida muudatustest (uus e-posti aadress, muutunud telefoninumber vmt) 5 tööpäeva jooksul. Kui konkreetsete andmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame andmed. Sally Stuudio IT-suutlikkus täna ei võimalda andmeid andmesubjekti palvel masinloetaval kujul ülekanda.

Loovus: hindame oma tegevuses avatust ja loovust.

Privaatsuspoliitika kontekstis tähendab see seda, et me ei koosta siia pikka ja keerulist privaatsuspoliitikat, vaid lähtume juhtumipõhiselt seadusest ja stuudio põhiväärtustest. Seadusega on võimalik tutvuda siin.

Küsimused ja ettepanekud palume edastada otse stuudo juhatajale, kes on antud seaduse kontekstis ka vastutav töötleja:

Annely Köster, annely@sallystuudio.ee