HUVIHARIDUSTOETUS

Sally Stuudios hoiame me õppemaksud võrdselt mõistlikud kõigile ja ei tee õppemaksuerisusi, sest iga õppemaksusoodustus peegelduks kõrgemates baashindades ja tooks kaasa kõrgemad halduskulud. Samas aitame me leida tuge ja toetust ning oleme hoolega läbivaadanud Tallinna ja lähivaldade koduleheküljed. Enamik KOV-e pakub vajaduspõhist huviharidustoetust, mõned aga toetavad kõigi oma laste ja noorte huviharidust. Head uurimist ja vajadusel taotlemist! Andmed põhinevad avalikel allikatel, eelkõige KOV kodulehekülgedel (aprill 2023 seisuga).

Lasterikaste perede huvikoolituse toetust on võimalik taotleda perel, kelle leibkonnas kasvab neli või enam alaealist last/noort või nelja- ja enamalapseline leibkond, kus kuni 26 aastased (k.a) noored õpivad gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes või leibkond kus 19-26-aastane noor on ajateenija, kes viibib ajateenistuse ajal akadeemilisel puhkusel.

Rae vald: Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis (50% kulutustest), kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2023 on piirmäär lapse kohta kokku 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta. Taotleb lapsevanem.

Saku vald: toimetuleku soodustamiseks makstav toetus (õpilase vaba aja tegevuse kulude katmise toetus). Toetusi on üldjuhul õigus saada madala sissetuleku korral (madala netosissetuleku piir ühe pereliikme kohta on 450 eurot). Toetuste taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse.

Harku vald: (toetus lapsele või noorele, kes kasvab lasterikkas peres; raske või sügava puudega lapse/noore toetamine; pere on toimetuleku toetuse saaja). Toetust makstakse kuni 180 eurot lapse või noore kohta aastas. Toetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja või noor vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale menetlemiseks taotluse.

Viimsi vald: Huvihariduse ja -tegevuse toetust eraldatakse rahvastikuregistriandmetel Viimsi vallas elavale 7-19- aastasele noorele, kes kasvab nelja- ja enamalapselises peres või vähekindlustatud peres, on keskmise, raske või sügava puudeastmega. Huvikooli õppetasu ja huvitegevuse ringitasu toetust makstakse kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 250 eurot õppuri kohta kalendriaastas.

Kehtna vald: Toetusele kvalifitseeruvad majanduslikus raskuses pered, kolme või enama lapsega pered ning üksikvanema ülalpidamisel pered. Huvitegevustoetuse suurus on mitte rohkem kui 30 eurot ühe huvitegevuses osaleja kohta kuus. Kehtna vald toetab huvitegevuses osalemist, makstes arve alusel huvitegevust korraldavale organisatsioonile 50% õppuri ühe kuu huviringi tasust. Maksmine lõpeb õppuri huviringist lahkumisel või eelarveliste vahendite lõppemisel valla eelarvest.

Kiili vald: Toetus on ette nähtud väljaspool Kiili valda tegutsevate sporditreeningute või muude huviringide osaliseks kompenseerimiseks. Toetust on õigus saada kõigil kuni kahekümne aastastel õpilastel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Kiili vald ning kes õpivad üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses. Toetuse määramise aluseks on lapsevanema, eestkostja või hooldaja poolt esitatud taotlus vallavalitsusele koos spordiklubi või huviringi ja lapsevanema vahelise lepinguga ja/või spordiklubi või huviringi poolt väljastatud tõendiga. Toetust ei maksta munitsipaalhuvikoolide osavõtutasu kompenseerimiseks. Toetust on õigus taotleda üks kord aastas, toetuse määr 150 eurot.

Tallinn: Tallinna elanikel on õigus taotleda perekonna sissetulekust sõltuvaid toetusi, mida makstakse lapse toimetuleku tagamise, tervise säilitamise ja taastamise, lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks. Taotlus esitatakse rahvastikuregistri andmetel elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.

Ülevaate koostas ja vajadusel aitab:
Kalli Kalmet, kalli@sallystuudio.ee

kevade märgid jõe ääres

Kuidas hoida toonid elusad ehk vältida muda?

Kolm soovitust, mis aitavad säilitada segamisel värvitoonide sära ja vältida muda eri varjundeid.

Sally T-särgid