fbpx

Näitus Tapal

26. april­list 30. maini on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas Sally Stuudio kuns­ti­kooli 7–9-aastaste õpi­laste näi­tus „Tallinna legen­did”.

Sally Stuudio õpilaste näitus "Tallinna legendid" 2016

Näituse avamine Tapal

Kas Sa tead, kelle muu­mia kum­mi­tab Niguliste kiri­kus ja miks kut­suti üht linna kae­vu­dest kas­si­kae­vuks? Kelle haua­kün­gas on Toompea? Kes ehi­tas Oleviste kiriku? Kuidas Tallinn omale nime sai?

Neile ja pal­ju­dele teis­tele põne­va­tele küsi­mus­tele aita­vad nuti­kad vas­tused leida Sally Stuudio õpi­lased, kes uuri­sid Tallinna legende nii raa­ma­tu­test kui käi­sid kum­mi­tus­tega vana­lin­nas koh­tu­mas. Joonistades jul­gelt üles nii kum­mi­tu­sed, kon­nad, põr­gu­vürs­tid kui ka kiri­kud, täna­vad ja müü­ri­tor­nid. Kuna osa asju jäi legen­di­des natuke sala­pä­ra­seks ja eba­sel­geks, sai iga noor autor oma fan­taa­sial len­nata lasta tege­las­ku­jude ja kesk­konna loo­misel. Et näi­tust oleks veelgi huvi­ta­vam vaa­data, kir­ju­ta­sid õpi­lased piltide juurde vih­jeid legen­di­dest.

Must-valged tööd on teos­ta­tud sega­teh­ni­kas, kasu­ta­tud on tindi- ja vär­vi­pliiat­seid. Õpilasi juhen­das Anniki Kari.