Eesmärk

Soovime, et noortel oleks võmalus end avastada ja kasvada turvalises, inspireerivas keskkonnas õnnelikeks, aktiivseteks ning empaatilisteks isiksusteks. Usume kunsti võimesse muuta maailma läbi isikliku mõtestatud kogemuse. Kunstikoolis õpime joonistamist, maalimist, värvusõpetust ja kompositsiooni tasakaalus installatsiooni-, tegevus- ja fotokunsti ning teiste kaasaegsemate kunstinähtustega.

Sisukus

Lähtume oma tegevuse kavandamisel ja elluviimisel mõtestatusest ja sisukusest, teadlikult väldime formalismi. Peame silmas kvaliteeti, efektiivsust ja eesmärgipärasust ning seda tegevuse kõigil tasanditel. Meile on väärtuslikud põhjendatus ja arusaadavus.

Loovus

Hindame oma tegevuses avatust ja loovust. Läheneme innovatiivselt kunsthariduse õppesisule, metoodikale ja praktikale ning aitame kaasa valdkonna kui terviku arendamisele kunsti ja hariduse lõimimise kaudu. Arendame loovust ja õpetame eelkõige kunsti kaudu ja kunstis (subjektsus ja protsess), mitte kunsti (objekt).

Hoolivus

Hoiame ja väärtustame nii sotsiaalset kui kultuurikeskkonda, seejuures eriti inimestevahelisi suhteid, sidusust ühiskonnas, vastastikust mõistmist ja sallivust (sallyvust). Suhtume uudishimulikult ja säästvalt ümbritsevasse loodus- ja tehiskeskkonda.

“HEA ÕPETAJA õpetab õpetamata* õppija lähima arengu tsoonis nõudlikkuse ja vabaduse piiril aktsepteeritud partnerina.”

* Ainult eelkooli osas, teiste puhul lugeda ilma sõnata ”õpetamata”.

Sally Stuudio õpetaja

 • on sõbralik õpilaste vastu ja oma tööle pühendunud;
 • on professionaalne ning täiendab end pidevalt;
 • oskab teha valikuid ja kanda valikutega kaasnevat vastutust;
 • loob tingimused iga õpilase individuaalseks arenguks;
 • soodustab laste ja noorte omavahelist suhtlemist ning üksteiselt õppimist;
 • süstib õpilastesse esinemisjulgust ja oma mõtete formuleerimise oskust;
 • on avatud, salliv ja empaatiavõimeline;
 • tunneb austust kõige elava ees.

Sally Stuudio õpilane

 • austab ja aktsepteerib iseennast, kaasõpilasi, juhendajaid ning kõiki teisi inimesi ja loomi;
 • tahab saada loovaks ja vastutustundlikuks inimeseks;
 • väärtustab enda ja teiste inimeste aega ning vaeva;
 • tunnetab oma vabaduse piire ehk ei tekita oma käitumisega kaasõpilastes ja juhendajates stressi ja pingeid;
 • suhtub hoolivalt nii loodus- kui tehiskeskkonda;
 • hoiab enda, kaasõpilaste ja kooli vara ning korrastab alati tunni lõpus kasutatud töövahendid ja -materjalid.

Sally Stuudio õpilased, õpetajad ja kõik majalised lähtuvad oma tegevuses ja otsustes stuudio põhiväärtustest: hoolivus, sisukus ja loovus. Samuti ülaltoodud eetikakoodeksist. Igapäevaselt palume veel silmas pidada alljärgnevat kodukorda:

 • välisuks avatakse uksekella helistamisel, avamise parool on “auh-auh!”;
 • sisenedes ja lahkudes tuleb alati välisuks sulgeda;
 • välisriided tuleb jätta 2. korruse garderoobi;
 • stuudio ruumes on kohustuslikud puhta tallaga jalatsid st. soovitame vahetusjalatseid või sooje sokke;
 • söömine-joomine ja sõpradega jututamine toimub kas 1. korruse köögis või 2. korruse fuajees ning enda järgi tuleb ise kasutatud sööginõud puhtaks pesta;
 • tundidesse tuleb jõuda 10 minutit enne õppetöö algust ning võimaliku hilinemise / puudumise korral sellest kooli teavitada telefonil 641 8518, et tagada sujuv õppetöö korraldus;
 • tunni ajaks tuleb mobiiltelefon lülitada vaiksele rezhiimile ja õppetöö ajal ei ole lubatud telefoniga rääkida ega sotsiaalvõrgustikes hängida;
 • kaasõpilasi ja nende töid tohib tunnis pildistada ning sotsiaalvõrgustikes jagada ainult sõbralikult, hoolivalt ja pildistatu nõusolekul;
 • töö alustamisel tuleb alati esmalt kirjutada alusmaterjalile enda nimi, grupi tunnus, töö teema ja kuupäev;
 • kasutatud pintslid jm töövahendid tuleb ise puhtaks pesta ja panna õigele kohale tagasi;
 • ruumist viimasena lahkudes tuleb lülitada välja valgustus jm elektriseadmed, sh. arvutid;
 • õpilaste valminud tööd kuuluvad õpilastele ja need tuleb peale valmimist / dokumenteerimist alati viia koju. SSKK säilitab mahaunustatud töid kuni 3 kuud, kuid mitte kauem kui jooksva aasta 10. juunini;
 • iga Kunstikooli õpilane saab endale õpilaspileti. Sally Stuudio Kunstikooli õpilastele on mitmeid soodustusi näituste külastamisel ja kunstitarvete ostmisel, vt. kehtivad soodustused õppekava tutvustuse akordionmenüüst;
 • Kunstikooli kursuste lõpetamine ja õpilaste üleviimine järgmisele astmel toimub ainekavades toodud iseseisvate tööde sooritamisel (I aste joonistamine, II aste värvusõpetus, III aste maal), samuti on nõutav min 80% osavõtt tundidest.
 • Kunstikoolis toimub iga kolme kuu tagant tööde vaheülevaatus, mille järel tuleb kõik oma valminud tööd koju viia ning soovitavalt säilitada Kunstikooli lõpetamise koondhindamiseks;
 • Kunstikooli osas on soovitav pidada kas virtuaalset või reaalset õpimappi-kunstivihikut, et oma arengut reflekteerida ja tehtud töid dokumenteerida. 1. ja 2. õppeaastal on kunstivihiku vormis õpimapi pidamine kohustuslik. Soovitatav sisukord:
  • tunnisõpitu – ehk mida ma täna õppisin,
  • ideedepank,
  • visandid,
  • portfoolio – ehk oma huvitavaimate tööde reprod koos analüüsiga,
  • näitusepäevik – ehk mida põnevat ma nägin-kogesin + analüüs.
 • Igal kevadel soovitame broneerida arenguvestluse aeg, et saaksime ühiselt lõppevale õppeaastale tagasi vaadata ja tulevikuks sihte seada :)

Kogume ja töötleme andmeid “Nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik!”

Sally Stuudio kogu tegevust (sh andmete töötlemist) juhivad kolm põhiväärtust: sisukus, hoolivus ja loovus.

Sisukus: lähtume oma tegevuse kavandamisel ja elluviimisel mõtestatusest ja sisukusest, teadlikult väldime formalismi. Peame silmas kvaliteeti, efektiivsust ja eesmärgipärasust ning seda tegevuse kõigil tasanditel. Meile on väärtuslikud põhjendatus ja arusaadavus.

Privaatsuspoliitika kontekstis tähendab see seda, et kogume, töötleme ja säilitame ainult neid andmeid, mida on otseselt vaja kas õppetöö korraldamiseks, lepinguliste kohustuste või seadusest tulenevate kohustuste (näiteks andmete edastamine Eesti Hariduse Infosüsteemile ja Maksu- ja tolliametile) täitmiseks kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning asjakohaste õigusaktidega.

Mis andmeid ja kellele edastame, on täpselt kirjas koolituslepingus, mille allkirjastamisega antakse mõlemapoolne nõusolek nende töötlemiseks ja säilitamiseks. Koolitusleping peab olema sõlmitud enne õppetööle asumist. Koolituslepingu mitteallkirjastamisel lapsevanema poolt ei ole meil kahjuks võimalik lubada konkreetset õpilast õppetööle.

Samuti soovime tagada, et meie veebikodu www.sallystuudio.ee oleks kasutajasõbralik ning sealne info alati värske ja kättesaadav. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga. Kasutame selleks automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Hoolivus: hoiame ja väärtustame nii sotsiaalset kui kultuurikeskkonda, seejuures eriti inimestevahelisi suhteid, sidusust ühiskonnas, vastastikust mõistmist ja sallyvust. Suhtume uudishimulikult ja säästvalt ümbritsevasse loodus- ja tehiskeskkonda.

Privaatsuspoliitika kontekstis tähendab see seda, et saadame lapsevanematele ja õpilastele ainult õppetööga seotud informatsiooni ega moodusta e-postiaadressidest reklaamieesmärgilisi postiloendeid. Ammugi ei edasta me meile usaldatud andmeid kolmandatele osapooltele ilma seadusest või koolituslepingust tulenevate õiguste- ja kohustusteta. Õpilaste ja lapsevanemate kontakte jagame ainult andmesubjekti eelneval nõusolekul. Samuti tähendab see seda, et kui õpilane on puudunud järjest enam kui kahel õppepäeval, helistame ja tunneme vahepealse käekäigu vastu huvi :)

Konkreetsed kogutud andmed hoiame luku- ja passwordi taga, ligipääs neile on ainult õigustatud isikutel (õppesekretär, juhataja, raamatupidaja) tööülesannete täitmiseks vajalikul määral. Samuti kohaldame muid asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada meile usaldatud isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklus ja konfidentsiaalsus. Selleks, et andmed oleksid igal ajahetkel tõesed, palume lapsevanematel ja õpilastel meid alati informeerida muudatustest (uus e-posti aadress, muutunud telefoninumber vmt) 5 tööpäeva jooksul. Kui konkreetsete andmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame andmed. Sally Stuudio IT-suutlikkus täna ei võimalda andmeid andmesubjekti palvel masinloetaval kujul ülekanda.

Loovus: hindame oma tegevuses avatust ja loovust.

Privaatsuspoliitika kontekstis tähendab see seda, et me ei koosta siia pikka ja keerulist privaatsuspoliitikat, vaid lähtume juhtumipõhiselt seadusest ja stuudio põhiväärtustest. Seadusega on võimalik tutvuda siin.

Küsimused ja ettepanekud palume edastada otse stuudo juhatajale, kes on antud seaduse kontekstis ka vastutav töötleja:

Annely Köster, annely@sallystuudio.ee

2018/2019 õppeaasta avakogunemine toimub 1. septembril kell 14:00

Korraline õppetöö algab Sally Stuudios 3. septembril 2018 ja kestab kuni 26. maini 2019. Kunstikooli lõpetajate hindamised ja lõputööde kaitsmised toimuvad 27.  – 30. mail 2019.

1. poolaasta: 3. september kuni 23. detsember, v.a. vaheaeg 43. nädalal. Kunstikooli vahehindamiste nädal: novembri viimane nädal ehk 48. nädal.

2. poolaasta: 7. jaanuar kuni 26. mai, v.a. vaheaeg 17. nädalal. Kunstikooli lõpetajatel kuni 30. mai.

Kunstikooli vahehindamiste nädalad: veebruari ja mai lõpus ehk 8. ja 21. nädal.

NB!  Sally Stuudio kunstikoolis on kevadsemestril üks koolivaheaeg aprilli lõpus. Tavakooli veebruari vaheajal Sallys tunnid toimuvad!

Riiklikel pühadel tunde Sally Stuudio Kunstikoolis üldjuhul ei toimu.

Suvise kunstipraktika ajad selguvad hiljemalt septembris.

INFO õppeaastal 2018/2019 kooli lõpetajatele

 1. Lõputöö teema teatatamine: 12. november 2018
 2. Kunstiajaloo test: 27. mai 2019
 3. Tööde eksponeerimine: 28. – 29. mai 2019
 4. Hindamised ja lõputööde kaitsmine: 30. mai 2019
 5. Tunnistused, kunstikooli lõpuaktus ja picnic: 30. mai 2019 kell 18.00

Sally Stuudio kunstikooli õppemaks sisaldab lepingus kokkulepitud õppetöös osalemise ja vajalikud töövahendid ning -materjalid. Õppemaksule laieneb tulumaksusoodustus.

Õppemaksu tasumine toimub poolaasta kaupa vastavalt esitatud arvele. Erandkorras on lepingus võimalik kokkuleppida õppemaksu kuukaupa tasumise tingimused. Õpilase tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

Soovime, et heal tasemel kaasaegne kunstiharidus oleks kõigile soovijatele kättesaadav. Võimalike makseraskuste korral palume võtta ühendust ja aitame leida lahenduse. Ükski õppetöös innukalt osalev õpilane ei pea õppemaksu tõttu jätma oma õpinguid pooleli.

Õppekaval “Kunst ja kunstiteadlikkus” õppijatel on võimalik taotleda stipendiumi Vunderi fondist. Taotluste esitamise tähtaeg: 27. august kell 11:00

Õppetasud 2018-2019

Õppekava “Kunstiaabits”, EHIS nr 123457

 • tunnid 1 x ndl-s, I poolaasta 224 EUR, II poolaasta 280 EUR
 • tunnid 2 x ndl-s (4t), I poolaasta 308 EUR, II poolaasta 385 EUR

Õppekaval “Kunstiaabits” lisandub pintslitasu 10 EUR esimesele õppemaksule, kui õpilasel ei ole stuudios juba omanimelist pintslikomplekti.

Õppekava “Kunst ja kunstiteadlikkus”, EHIS nr 116397

 • kohustuslikud ained: I poolaasta 308 EUR, II poolaasta 385 EUR
 • valikained: I poolaasta 200 EUR, II poolaasta 250 EUR

Valikained vabastuudiona:

 • I poolaasta 280 EUR, II poolaasta 350 EUR

Õppekaval “Kunst ja kunstiteadlikkus” lisandub pintslitasu 20 EUR esimesele õppemaksule, kui õpilasel ei ole stuudios juba omanimelist pintslikomplekti.

 
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
 
 
7-9 A
16:00-17:30
10-12 A
16:15-17:45
II A
16:00-17:30
IV A
17:45-19:15
Kunstilugu II
17:45-19:15
5-6 A
18:00-19:10
 
 
7-9 B
16:00-17:30
10-12 B
16:00-17:30
I A
16:00-17:30
17:45-19:15
II A
17:45-19:15
Täiskasvanud harrastajad
18:00-19.30
 
 
7-9 C
16:00-17:30
10-12 C
16:00-17:30
Kunstilugu I
17:00-18:30
III A
16:00-17:30
17:45-19:15
1xkuus: Koerasõbra kunstiõhtu
18:00-19:00
1xkuus: krokii
18:00-19:00
 
 
7-9 D
16:00-17:30
10-12 D
16:00-17:30
IV A
17:45-19:15
Vilistlaste maalistuudio
17:45-19:15
 
 
10-12 E
16:00-17:30
17:45-19:15
Plastiline anatoomia
16:00-17:30
Portree-kursus
17:45-19:15
 
 
7-9 E
10:00-11:30
11:45-13:15
10-12 F
13:30-15:00
15:15-16:45
I C
13:30-15:00
15:15-16:45
I B
10:00-11:30
11:45-13:15
II B
10:00-11:30
11:45-13:15
III + IV B
13:30-15:00
15:15-16:45
5-6 C
10:30-11:40
7-9 F
12:00-13:30
13:45-15:15
 

Õppekavad

Sally Stuudio Kunstikooli Eelkooli õppekava “Kunstiaabits” alusel läbiviidav õppetöö toetab 3-12 aastase lapse loomingulisust ja kunstihuvi. Laps kogeb kunstikoolis õppides inspireerivat ja arendavat õpiolukorda, mis toetab käelist ja kognitiivset arengut.

Eakohasel viisil on tervikuks seotud lugude kuulamine, elust ja kunstist vestlemine, keskkonna ja teoste vaatlemine, joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine ja näituste külastamine.

Kogu õpe toimub eesti keeles üks või kaks korda nädalas. Õppeaastas on 35 nädalat, millele lisandub 7-12 aastastele lastele suvine kuuepäevane kunstipraktika.

–Tutvu õppekavaga–>

Sally Stuudio Kunstikooli õppekava “Kunst ja kunstiteadlikkus” toetab 13-19 aastaste noorte loovat ja iseseisvat mõtlemis- ja eneseväljendusoskust praktilise vaataja- ja loojakogemuse abil. Kunstikooli lõpetaja

 • omab ülevaadet kunstiajaloost ja kaasaegsest kunstist ning mõistab nende seoseid ümbritsevaga,
 • kasutab õpitud oskusi (joonistamine, maalimine, pildistamine, kujundamine, kunstiteose analüüsimine) ja teadmisi (kompositsioon, värvusõpetus, plastiline anatoomia, kunstilugu) kunsti loomiseks ja mõistmiseks,
 • on avatud ja uudishimulik, julgeb väljendada oma arvamust :)

Soodustused Sally Stuudio õpilaspileti esitamisel:

 • vaatajakogemuse kogumist toetab tasuta sissepääs Tallinna Kunstihoone näitustele;
 • loojale vajalikud kunstitarbed saab Skizze kauplustest 10% soodustusega.

Läbides kunstikooli 4 aastase õppekava, saab noor eelprofessionaalsed oskused ja teadmised, mis annavad hea aluse jätkamaks õpinguid looverialadel.

Kogu õpe toimub eesti keeles kaks kuni neli korda nädalas, õpingute mahtu õppeaastas saab õpilane ise paindlikult kujundada. Õppeaasta on 35 nädalat, millele lisandub suvine ühenädalane kunstipraktika.

 

–Tutvu õppekavaga–>