Eesmärk

Soovime, et noortel oleks võmalus end avastada ja kasvada turvalises, inspireerivas keskkonnas õnnelikeks, aktiivseteks ning empaatilisteks isiksusteks. Usume kunsti võimesse muuta maailma läbi isikliku mõtestatud kogemuse. Kunstikoolis õpime joonistamist, maalimist, värvusõpetust ja kompositsiooni tasakaalus installatsiooni-, tegevus- ja fotokunsti ning teiste kaasaegsemate kunstinähtustega.

Sisukus

Lähtume oma tegevuse kavandamisel ja elluviimisel mõtestatusest ja sisukusest, teadlikult väldime formalismi. Peame silmas kvaliteeti, efektiivsust ja eesmärgipärasust ning seda tegevuse kõigil tasanditel. Meile on väärtuslikud põhjendatus ja arusaadavus.

Loovus

Hindame oma tegevuses avatust ja loovust. Läheneme innovatiivselt kunsthariduse õppesisule, metoodikale ja praktikale ning aitame kaasa valdkonna kui terviku arendamisele kunsti ja hariduse lõimimise kaudu. Arendame loovust ja õpetame eelkõige kunsti kaudu ja kunstis (subjektsus ja protsess), mitte kunsti (objekt).

Hoolivus

Hoiame ja väärtustame nii sotsiaalset kui kultuurikeskkonda, seejuures eriti inimestevahelisi suhteid, sidusust ühiskonnas, vastastikust mõistmist ja sallivust (sallyvust). Suhtume uudishimulikult ja säästvalt ümbritsevasse loodus- ja tehiskeskkonda.

HEA ÕPETAJA õpetab õpetamata* õppija lähima arengu tsoonis nõudlikkuse ja vabaduse piiril aktsepteeritud partnerina.

* Ainult eelkooli osas, teiste puhul lugeda ilma sõnata ”õpetamata”.

Sally Stuudio õpetaja

 • on sõbralik õpilaste vastu ja oma tööle pühendunud;
 • on professionaalne ning täiendab end pidevalt;
 • oskab teha valikuid ja kanda valikutega kaasnevat vastutust;
 • loob tingimused iga õpilase individuaalseks arenguks;
 • soodustab laste ja noorte omavahelist suhtlemist ning üksteiselt õppimist;
 • süstib õpilastesse esinemisjulgust ja oma mõtete formuleerimise oskust;
 • on avatud, salliv ja empaatiavõimeline;
 • tunneb austust kõige elava ees.

Sally Stuudio õpilane

 • austab ja aktsepteerib iseennast, kaasõpilasi, juhendajaid ning kõiki teisi inimesi ja loomi;
 • tahab saada loovaks ja vastutustundlikuks inimeseks;
 • väärtustab enda ja teiste inimeste aega ning vaeva;
 • tunnetab oma vabaduse piire ehk ei tekita oma käitumisega kaasõpilastes ja juhendajates stressi ja pingeid;
 • suhtub hoolivalt nii loodus- kui tehiskeskkonda;
 • hoiab enda, kaasõpilaste ja kooli vara ning korrastab alati tunni lõpus kasutatud töövahendid ja -materjalid.
 • värav ja välisuks avatakse uksekella helistamisel. Värava avamise parool on “auh-auh!”;
 • sisenedes ja lahkudes tuleb alati välisuks sulgeda;
 • välisriided saab jätta 1. korruse fuajee või 2. korruse koridori garderoobi;
 • stuudio ruumes on kohustuslikud puhta tallaga jalatsid, porised jäljed tuleb ise koheselt koristada;
 • söömine-joomine ja sõpradega jututamine toimub ainult 1. korruse fuajees ning enda järgi tuleb ise kasutatud sööginõud puhtaks pesta;
 • tundidesse tuleb jõuda 10 minutit enne õppetöö algust ning võimaliku hilinemise / puudumise korral sellest kooli teavitada telefonil 641 8518, et tagada sujuv õppetöö korraldus;
 • tunni ajaks tuleb mobiiltelefon lülitada vaiksele rezhiimile ja õppetöö ajal ei ole lubatud telefoniga rääkida;
 • töö alustamisel tuleb alati esmalt kirjutada alusmaterjalile enda nimi, grupi tunnus, töö teema ja kuupäev;
 • kasutatud pintslid jm töövahendid tuleb ise puhtaks pesta ja panna õigele kohale tagasi;
 • ruumist viimasena lahkudes tuleb lülitada välja valgustus jm elektriseadmed, sh. arvutid;
 • õpilaste valminud tööd kuuluvad õpilastele ja need tuleb peale valmimist / dokumenteerimist alati viia koju. SSKK säilitab mahaunustatud töid kuni 3 kuud, kuid mitte kauem kui jooksva aasta 10. juunini;
 • iga Kunstikooli õpilane saab endale õpilaspileti. Sally Stuudio Kunstikooli õpilastele on mitmeid soodustusi näituste külastamisel ja kunstitarvete ostmisel, vt. kehtivad soodustused õppekava tutvustuse akordionmenüüst;
 • Kunstikooli kursuste lõpetamine ja õpilaste üleviimine järgmisele astmel toimub ainekavades toodud iseseisvate tööde sooritamisel (I aste joonistamine, II aste värvusõpetus, III aste maal), samuti on nõutav min 80% osavõtt tundidest.
 • Kunstikoolis toimub iga kolme kuu tagant tööde vaheülevaatus, mille järel tuleb kõik oma valminud tööd koju viia ning soovitavalt säilitada Kunstikooli lõpetamise koondhindamiseks;
 • Kunstikooli osas on soovitav pidada kas virtuaalset või reaalset õpimappi, et oma arengut reflekteerida ja tehtud töid dokumenteerida. 1. ja 2. õppeaastal on kunstnikuraamatu vormis õpimapi pidamine kohustuslik. Soovitatav sisukord:
  • tunnisõpitu – ehk mida ma täna õppisin,
  • ideedepank,
  • visandid,
  • portfoolio – ehk oma huvitavaimate tööde reprod koos analüüsiga,
  • näitusepäevik – ehk mida põnevat ma nägin-kogesin + analüüs.
 • igal kevadel soovitame bronneerida arenguvestluse aeg, et saaksime ühiselt lõppevale õppeaastale tagasi vaadata ja tulevikuks sihte seada :)

2015/2016 õppeaastal algab korraline õppetöö Sally Stuudios 1. septembril 2015 ja kestab kuni 28. maini 2016. Kunstikooli lõpetajate hindamised ja lõputööde kaitsmised toimuvad 30. mail – 2. juunil 2016.

1. poolaasta: 36.-51. nädal (incl), v.a. vaheaeg 43. nädalal, kokku 15 nädalat Kunstikooli vahehindamiste nädal: novembri viimane nädal ehk 48. nädal.

2. poolaasta: 2.-21. nädal (incl), kokku 20 nädalat, kunstikooli lõpetajatel kuni 22. nädal, kokku 21. nädalat.

Kunstikooli vahehindamiste nädalad: veebruari ja mai viimased nädald ehk 8. ja 21. nädal.

NB! Alates 2015 / 2016 õppeaastast toimuvad Sally Stuudio kunstikoolis kevadsemestril tunnid ilma kevadise koolivaheajata. 4-õppeperioodiga ja 5-õppeperiodiga koolide vaheajanädalatel toimuvad erinevad töötoad, täpne info vt. www.sallystuudio.ee

Suvine kunstipraktika Pivarootsis toimub 27. juuni – 02. juuli 2016, Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel tunde Sally Stuudio Kunstikoolis üldjuhul ei toimu.

INFO õppeaastal 2015/2016 kooli lõpetajatele

 1. Lõputöö teema teatatamine: 2. november 2015
 2. Kunstiajaloo test: 30. mai 2016
 3. Tööde eksponeerimine: 31. mai – 1. juuni 2016
 4. Hindamised ja lõputööde kaitsmine: 1. juuni 2016
 5. Tunnistused ja kunstikooli lõpuaktus: 2. juuni 2016

Sally Stuudio kunstikooli õppemaks sisaldab lepingus kokkulepitud õppetöös osalemise ja vajalikud töövahendid ning -materjalid. Õppemaksule laieneb tulumaksusoodustus.

Õppemaksu tasumine toimub poolaasta kaupa vastavalt esitatud arvele. Erandkorras on lepingus võimalik kokkuleppida õppemaksu kuukaupa tasumise tingimused. Õpilase tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

Soovime, et heal tasemel kaasaegne kunstiharidus oleks kõigile soovijatele kättesaadav. Võimalike makseraskuste korral palume võtta ühendust ja aitame leida lahenduse. Ükski õppetöös innukalt osalev õpilane ei pea õppemaksu tõttu jätma oma õpinguid pooleli.

Õppetasud 2015-2016

Õppekava “Kunstiaabits”, EHIS nr 123457

 • tunnid 1 x ndl-s, I poolaasta 200 EUR, II poolaasta 250 EUR
 • tunnid 2 x ndl-s (4t), I poolaasta 280 EUR, II poolaasta 350 EUR

Õppekaval “Kunstiaabits” lisandub pintslitasu 10 EUR esimesele õppemaksule, kui õpilasel ei ole stuudios juba omanimelist pintslikomplekti.

Õppekava “Kunst ja kunstiteadlikkus”, EHIS nr 116397

 • kohustuslikud ained: I poolaasta 280 EUR, II poolaasta 350 EUR
 • valikained (fotograafia): I poolaasta 140 EUR, II poolaasta 175 EUR
 • valikained (maaliklass): I poolaasta 200 EUR, II poolaasta 250 EUR

Valikained vabastuudiona:

 • fotograafia: I poolaasta 200 EUR, II poolaasta 250 EUR
 • maaliklass: I poolaasta 280 EUR, II poolaasta 350 EUR

Õppekaval “Kunst ja kunstiteadlikkus” lisandub pintslitasu 20 EUR esimesele õppemaksule, kui õpilasel ei ole stuudios juba omanimelist pintslikomplekti.

 
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev
 
 
10-12 A
16:00-17:30
10-12 B
16:00-17:30
IV
16:30-18:00
18:15-19:45
FOTO
17:45-19:15
7-9A
15:00-16:30
10-12A
16:00-17:30
Kunstilugu II
16:15-17:45
(02.02–17.05)
I A
17:45-19:15
II A
18:00-19:30
 
 
7-9 B
16:00-17:30
10-12 B
16:00-17:30
II A
17:45-19:15
KUNSTILUGU III+IV
16:15-17:45
(03.02–27.04)
III A
18:00-19:30
7-9 B
16:00-17:30
10-12 C
16:30-18:00
III A
16:30-18:00
5-6 A
17:50-19:00
MAALI MEISTRIKLASS
18:15-19:45
5-6 B
10:30-11:40
 
 
7-9 A
15:00-16:30
I A
16:00-17:30
10-12 C
17:00-18:30
KUNSTILUGU I
17:45-19:15
III B
10:00-11:30
11:45-13:15
7-9 C
10:00-11:30
11:45-13:15
10-12 D
13:30-15:00
15:15-16:45
Pühapäev
5-6 C
10:30-11:40
II B
10:00-11:30
11:45-13:15
I B
13:30-15:00
15:15-16:45
10-12 E
13:30-15:00
15:15-16:45
Pühapäev
7-9 D
12:00-15:15
 

Õppekavad

Sally Stuudio Kunstikooli Eelkooli õppekava “Kunstiaabits” alusel läbiviidav õppetöö toetab 3-12 aastase lapse loomingulisust ja kunstihuvi. Laps kogeb kunstikoolis õppides inspireerivat ja arendavat õpiolukorda, mis toetab käelist ja kognitiivset arengut.

Eakohasel viisil on tervikuks seotud lugude kuulamine, elust ja kunstist vestlemine, keskkonna ja teoste vaatlemine, joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine ja näituste külastamine.

Kogu õpe toimub eesti keeles üks või kaks korda nädalas. Õppeaastas on 35 nädalat, millele lisandub 7-12 aastastele lastele suvine kuuepäevane kunstipraktika.

–Tutvu õppekavaga–>

Sally Stuudio Kunstikooli õppekava “Kunst ja kunstiteadlikkus” toetab 13-19 aastaste noorte loovat ja iseseisvat mõtlemis- ja eneseväljendusoskust praktilise vaataja- ja loojakogemuse abil. Kunstikooli lõpetaja

 • omab ülevaadet kunstiajaloost ja kaasaegsest kunstist ning mõistab nende seoseid ümbritsevaga,
 • kasutab õpitud oskusi (joonistamine, maalimine, pildistamine, kujundamine, kunstiteose analüüsimine) ja teadmisi (kompositsioon, värvusõpetus, plastiline anatoomia, kunstilugu) kunsti loomiseks ja mõistmiseks,
 • on avatud ja uudishimulik, julgeb väljendada oma arvamust :)

Soodustused õpilaspileti esitamisel: vaatajakogemuse kogumist toetab tasuta sissepääs Tallinna Kunstihoone, Kumu, Väliskunstimuuseumi, Niguliste, Adamson-Ericu muuseumi ja Mikkeli muuseumi näitustele. Loojale vajalikud kunstitarbed saab aga Sally õpilane Vunderi kauplustest 10% soodustusega.

Läbides kunstikooli 4 aastase õppekava, saab noor eelprofessionaalsed oskused ja teadmised, mis annavad hea aluse jätkamaks õpinguid looverialadel.

Kogu õpe toimub eesti keeles kaks kuni neli korda nädalas, õpingute mahtu õppeaastas saab õpilane ise paindlikult kujundada. Õppeaasta on 35 nädalat, millele lisandub suvine ühenädalane kunstipraktika.

 

–Tutvu õppekavaga–>